• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом уговору - Израда геодетског елабората Штампа
10. јун 2019.

            На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у поступку јавне набавке услуге израде геодетског елабората са КТП,

елабората о геомеханичким радовима и идејног решења трансфер станице

са рециклажним центром у Младеновцу - ЈНМВ бр. 2.16/2019

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Израда техничке документације за потребе израде Плана детаљне регулације центра за управљање комуналним отпадом

Назив и ознака из општег речника набавке: 71250000 – архитектонске, техничке и геодетске услуге

 

Уговорена вредност: 1.570.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.884.000,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Једна

Највиша и најнижа понуђена цена: 1.570.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.884.000,00 динара са ПДВ-ом

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.570.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.884.000,00 динара са ПДВ-ом

 

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: -

 

Основни подаци о добављачу: Носилац посла „Инфоплан“ д.о.о. из Аранђеловца, ул. Ратних војних инвалида б.б. , ПИБ: 100998014, матични број: 07333820 са чланом „NOWASTE“ д.о.о. из Београда, ул. Љубљанска бр. 32, ПИБ: 108945181, матични број: 21098299

Период важења уговора: 60 дана од дана закључења уговора

 

Околности које представљају основ за измену уговора: Нису предвиђене