• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Позив за подношење понуда - набавка електричне енергије за јавну расвету Штампа
13. јун 2019.

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909


На основу члана 60. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  


Предмет јавне набавке: добра.

Опис предмета набавке: набавка електричне енергије за јавну расвету

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија

Врста поступка: отворени поступак

Циљ поступка: поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума, на период од 12 месеци, са једним добављчем.  

Услови за учествовање у поступку:  Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

Критеријум за избор најповољније понуде: Најнижа понуђена цена.

Увид и преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/ и Порталу службеног гласника РС
Подношење понуда: Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку електричне енергије за јавну расвету, ОП-ЈН бр. 1.10/2019» "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 15.7.2019. године  до 10,00 часова, на адресу градска општина Младеновац - Комисија за јавну набавку. На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.

Отварање понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 15.7.2019. године са почетком у 10,15 часова.

Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 25 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Контакт: За ближе информације обратити се писменим путем на мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА