• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Позив за подношење понуда -Набавка услуге фиксне телефоније за потребе градске оптшине Младеновац. Штампа
05. децембар 2019.

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама

("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: услуга фиксне телефоније.
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период од 12 месеци.
Назив и ознака из општег речника набавке: 64210000 - телефонске услуге и услуге преноса података.

Опис предмета јавне набавке:
Набавка услуге фиксне телефоније за потребе градске оптшине Младеновац.

Услови за учествовање у поступку:
Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:
Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "економски најповољнија понуда".

Увид и преузимање конкурсне документације:
Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/
Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.

Подношење понуда:
Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку услуге фиксне телефоније, ЈНМВ бр. 2.27/2019  "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 13.12.2019. године до 10,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку услуге фиксне телефоније.
На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.
Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.
Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 13.12.2019. године са почетком у 10,15 часова.
Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

Рок за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума:
Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Контакт:
За ближе информације обратите се писменим путем на мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ПРЕУЗМИТЕ :КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке: услуга фиксне телефоније.Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем, на период од 12 месеци. Назив и ознака из општег речника набавке: 64210000 - телефонске услуге и услуге преноса података.
Опис предмета јавне набавке: Набавка услуге фиксне телефоније за потребе градске оптшине Младеновац. 
Услови за учествовање у поступку:  Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама.Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама. Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде: Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "економски најповољнија понуда".
Увид и преузимање конкурсне документације:Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.
Подношење понуда:Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку услуге фиксне телефоније, ЈНМВ бр. 2.27/2019» "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 13.12.2019. године  до 10,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку услуге фиксне телефоније.  На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.     Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.
Отварање понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 13.12.2019. године са почетком у 10,15 часова.Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача. Рок за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума: Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
Контакт:За ближе информације обратите се писменим путем на мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели