• Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
 • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Оглас - издавање у закуп пословног простора Краља Петра I бр. 246 Штампа
07. фебруар 2020.

 

На основу Решења Председника Градске општине Младеновац број II-00-06-2/118/2020 од 4.22.2020. године о спровођењу поступка јавног надметања ради издавања у закуп пословног простора у Младеновцу у Ул. Краља Петра I бр. 246 у Младеновцу, расписује се

О Г   Л   А   С

за учешће у јавном надметању ради издавања у закуп пословног простора

које ће се одржати дана 18.2.2020. године, са почетком у 11:00 часова у малој сали Скупштине градске општине Младеновац, у ул. Јанка Катића бр. 6

 

 1. Предмет јавног надметања је пословни простор канцеларије, на коме је носилац права коришћења и управљања Грaдска општина Младеновац који се налази у стамбено-пословном објекту Ул. Краља Петра I бр. 246 у Младеновцу, спратности П+5, на кп. бр. 2911/1 КО Младеновац Варош, уписаног у лист непокретности бр. 2532, као јавна својина града Београда и то део пословног простора означеног као посебан део објекта број 15 - површине 167,22 m2 на првом спрату, а који се састоји од: 8 канцеларија, кухиње, ходникa и тоалета, на коме Градска општина Младеновац има право коришћења и управљања.

            У овом пословном простору може се обављати комунална делатност везана за услуге јавног паркирања.

            Пословни простор се даје у виђеном стању, на одређено време до 5 година.

            Почетна цена закупнине износи 222,85 дин/m2 са ПДВ-ом, са минималним лицитационим кораком од 50,00 динара.

 1. 2. Право учешћа у јавном надметању и поступку прикупљања понуда имају сва правна лица која су регистрована за обављање одговарајуће делатности.
 2. Учесници у поступку јавног надметања ће бити дужни да уз пријаву приложе доказ о уплати депозита за учешће поступку лицитације у висини 2 минималне закупнине у износу од 74.529,96 динара, који износ се уплаћује на уплатни рачун ГО Младеновац број 840-719804-33, број модела 97, позив на број 82-070.
 3. Пријаве за јавно надметање се подносе Комисији за пословни простор Градске општине Младеновац, на јединственом обрасцу ( који можете преузети код службеног лица у Услужном центру ГО Младеновац, у Ул. Краља Петра I бр. 175 или на сајту ГО Младеновац на адреси https://www.mladenovac.gov.rs/index.php/e-uprava/imovinsko-pravni-poslovi/zakup-poslovnog-prostora ) у запечаћеној коверти, препоручено поштом или непосредно преко Писарнице Управе Градске општине Младеновац, са назнаком: "Пријава за јавно надметање - НЕ ОТВАРАЈ", најкасније сат времена пре одржавања јавног надметања.
 4. Пријава за јавно надметање обавезно садржи следеће податке и доказе, и то:

- назив и седиште, ПИБ и матични број,

- доказе о регистрацији за обављање одговарајуће делатности,

- уговор са банком о отварању и вођењу жиро рачуна и картон депонованих потписа,

- потврда Народне банке Србије да рачун преко којег послује није у блокади,

- копија личне карте законског заступника,

- доказ о уплати депозита за учешће у јавном надметању,

- пуномоћје за овлашћено лице које заступа законског заступника и копија његове личне карте,

- изјава да је упознат са условима из огласа за давање у закуп пословног простора и да прихвата услове из огласа, као и да потврђује да испуњава услове у вези са обављањем делатности у предметном пословном простору, у складу са овим решењем.

 1. 6. Учесник јавног надметања који је излицитирао највећи износ, дужан је да одмах након избора за најповољнијег понуђача, уплати на рачун закуподавца:

- договорени износ који се има сматрати првом месечном закупнином, као и

- износ у висини 3 излицитиране месечне закупнине на посебан депозитни рачун као средство обезбеђења плаћања и да најкасније у року од 3 дана од избора за најповољнијег понуђача достави доказ о томе или

- да у року од 3 дана од избора за најповољнијег понуђача достави оверену и потписану меницу регистровану код Народне банке Србије са меничним овлашћењем на износ од 3 излицитиране месечне закупнине и картон депонованих потписа.

            Ако учесник који понуди највећи износ закупнине исти не уплати у предвиђеном року, односно одустане од понуде, губи право на стицање статуса закупца, као и уплаћени депозит, а поступак јавног надметања се понавља под истим условима у најкраћем року.

            Учесницима који нису успели на јавном надметању, извршиће се повраћај депозита у року од 8 дана од дана одржаног јавног надметања.

 1. 7. Благовременом ће се сматрати она пријава која буде достављена сат времена пре одржавања јавног надметања.
 2. 8. Сви заинтересовани учесници за јавно надметање, могу разгледати предметни пословни простор који се даје у закуп, и то сваког радног дана у времену од 7:30 часова до 15:30 часова.

     Оглас за јавно надметање ће бити објављен истицањем на огласној табли Услужног центра ГО Младеновац и на сајту ГО Младеновац (средству јавног информисања).

Оглас ће бити отворен до 18.2.2020. године до 10:00 часова, сат времена пре почетка јавног надметања.

 

За све информације обратити се службеном лицу Одељења за имовинско-правне и стамбене послове и пословни простор Управе ГО Младеновац Јелени Милашиновић на број телефона: 011/8241-673.