• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Позив за подношење понуда - канцеларијски материјал Штампа
02. април 2020.

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама

("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

Опис предмета јавне набавке:

Набавка добара – набавка канцеларијског материјала.

Предмет јавне набавке: добра.

Општи речник набавки (ОРН): -30192000 - канцеларијски материјал,
-30125110 - тонер за ласерске штампаче и телефакс машине.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од 12 месеци.

На основу оквирног споразума закључиваће се појединачни уговори о јавној набавци.

Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације:
Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/
Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.

Подношење понуда:

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку добара - набавка канцеларијског материјала, ЈНМВ бр. 1.2/2020», "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 14.4.2020. године до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац.
На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.
Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.
Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 14.4.2020. године са почетком у 12,15 часова.
Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.
О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

Рок за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума:

Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail:
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

ПРЕУЗМИТЕ :КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА