• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ у отвореном поступку јавне набавке мале вредности извођења радова на изградњи дела трибина на терену за мале спортове у МЗ 25. мај Штампа
03. април 2020.

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама ( "Сл. гласник РС" 124/12, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

OБАВЕШТЕЊЕ

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

у отвореном поступку јавне набавкемале вредности извођења радова на изградњи

дела трибина на терену за мале спортове у МЗ 25. мај,

ЈНМВ бр. 3.6/2020

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/


Врста наручиоца: Градска општина Младеновац


Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности


Врста предмета јавне набавке: радови


Опис предмета набавке: извођење радова на изградњи трибина на терену за мале спортове


Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 - грађевински радови


Процењена вредност набавке: 916.666,67 динара без ПДВ-а


Број примљених понуда: -


Разлог обуставе поступка: Објективни и доказиви разлози који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, јер је дана 15.3.2020. године на територији Републике Србије уведено ванредно стање.
Градско веће града Београда донело је дана 17.3.2020. године Закључак бр. 404-191/20-ГВ којим се, због уведеног ванредносг стања, директним и индиректним корисницима буџетских средстава града Београда, градским општинама, јавним предузећима, односно јавно-комуналним предузећима, као и друштвима капитала чији је оснивач град Београд, односно градска општина, налаже обустава свих започетих поступака јавних набавки.


Када ће поступак бити поново спроведен: Поступак ће бити поново спроведен када се за то стекну законски услови