• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - Набавка електричне енергије за потребе Управе ГО Младеновац Партија 1 Штампа
23. април 2020.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у отвореном поступку јавне набавке добара - Набавка електричне енергије

за потребе Управе ГО Младеновац, Партија 1, ОП-ЈН бр. 1.1/2020


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/


Врста наручиоца: Градска општина Младеновац


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак


Врста предмета јавне набавке: Добро

Опис предмета набавке: Набавка електричне енергије за потребе Управе ГО Младеновац

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија


Број добављача са којима је споразум закључен: Један


Датум закључења оквирног споразума: 3.4.2020. године


Период важења оквирног споразума: 12 месеци