• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом оквирном споразуму -Извођење радова на санацији некатегорисаних путева Штампа
29. април 2020.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

у отвореном поступку јавне набавке извођења радова на санацији

некатегорисаних путева на територији ГО Младеновац, ОП-JН бр. 3.2/2020


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/


Врста наручиоца: Градска општина Младеновац


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак


Врста предмета јавне набавке:Радови

Опис предмета набавке:Извођење радова на санацији некатегорисаних путева

Назив и ознака из општег речника набавке: 452331142 - радови на поправљању путева


Број добављача са којима је споразум закључен: Један


Датум закључења оквирног споразума: 6.4.2020. године


Период важења оквирног споразума: 12 месеци