• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Позив за подношење понуда - Набавка пакета грађевинског материјала за потребе избеглих лица на територији ГО Младеновац Штампа
04. јун 2020.

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама

 ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

           

            Опис предмета јавне набавке: Набавка пакета грађевинског материјала за потребе избеглих лица на територији ГО Младеновац ЈНМВ бр. 1.3/2020.

            Предмет јавне набавке: добра.

            Предмет набавке је обликован у 5 партијa:

           

            1) Партија 1 - Набавка пакета грађевинског материјала број 1.

            2) Партија 2 - Набавка пакета грађевинског материјала број 2.

            3) Партија 3 - Набавка пакета грађевинског материјала број 3.

            4) Партија 4 - Набавка пакета грађевинског материјала број 4.

            5) Партија 5 - Набавка пакета грађевинског материјала број 5.

            Назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 - грађевински материјали и припадајући производи.

            Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

            Услови за учествовање у поступку:

             Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама.

            Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

           

      Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

            Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

            Увид и преузимање конкурсне документације:

            Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, или са интернет странице Наручиоца http://www.mladenovac.rs/

            Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.

Подношење понуда:

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти на адресу: Градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац; са назнаком: «Понуда за набавку добара - грађевински материјал, ЈНМВ 1.3/2020 " уколико понуђач подноси понуду  за свих пет партија, односно „Понуда за набавку добара - грађевински материјал – Партија ___ (навести број партије) - НЕ ОТВАРАТИ“ уколико понуђач подноси понуду за одређену партију, најдаље до 12.6.2020. године до 12,00 часова.

           

            На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.  

            Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.

            Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

            Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

      Отварање понуда:

             Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 12.6.2020. године са почетком у 12,15 часова.

            Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

            О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

           

Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде:

            Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.  

     Контакт:

            За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail:  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

               У Младеновцу,

            Број: 03.10.404-41/2020, 4.6.2020. године

 

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама

("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује: