Градска општина Младеновац
Позив за подношење понуда - извођење фасадерских радова МЗ Амерић - III фаза. Штампа
15. јун 2020.

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909

            На основу члана 60. Закона о јавним набавкама

("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: отворени поступак

  

Предмет јавне набавке: извођење извођења фасадерских радова на завршетку изградње објекта за потребе МЗ Амерић - III фаза.

            Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 45211100 - радови на изградњи зграда

            Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

            Услови за учествовање у поступку:

             Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

            Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

           

     Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

           Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

            Увид и преузимање конкурсне документације:

            Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/

           

Подношење понуда:

       Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку извођење фасадерских радова на завршетку изградње објекта за потребе МЗ Амерић - III фаза, ЈНМВ бр. 3.7/2020» "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 15.7.2020. године до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку.

            На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.  

            Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.

            Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

            Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

 

     Отварање понуда:

            Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 15.7.2020. године са почетком у 12,15 часова.

            Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

           

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

            Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети најкасније у року од 20 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

 

     Контакт:

            За ближе информације обратите се писменим путем на мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 
Copyright: Градска општина Младеновац ©2005-2020.
Ажурирано: 15. 06. 2020.