Одобрење за сечу и орезивање стабала

Датум: . Објављено у Комунални послови.

Одељење за комуналну инспекцију

Потребна документација:
- Образац захтева
- Копија плана парцеле не старија од 6 месеци (оригинал)
- Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту (оригинал Власнички лист парцеле не старији од 6 месеци и друге потребне доказе у складу са чл. 135. Закона)
- Подаци  о локацији где се налази предметно стабло као и разлог тражења одобрења
- Доказ о уплати административне таксе

Општинска административна такса (за подношење захтева)
износ: 300,00 динара
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Општина Младеновац

Општинска административна такса (за доношење решења)
износ: 413,00 динара; не плаћа се за захтев за стабло које се налази на јавној површини
рачун: 840-742251843-73
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Општинска административна такса
прималац: Општина Младеновац

Место набавке обрасца:
Услужни центар, приземље или преузмите OVDE

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавања предмета:
Услужни центар, спрат, Одељење за комуналну инспекцију

Телефони за информације: 8241-693 и 8241-679

Рад са странкама: 07.30-15.30