logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Јавни позив - решавање стамбених потреба избеглица на територији града Београда

 

На основу Решења Градоначелника града Београда  број: 020-3331/15-Г од 6. маја 2015. године о формирању Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи (у даљем тексту: Комисија)  и члана 11. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом и доделе пакета помоћи, а у вези Уговора о финансирању и управљању реализацијом Потпројекта бр. 3 Регионалног стамбеног програма закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), Јединице за управљање пројектом –Истраживање и развој д.о.о. (у даљем тексту: ЈУП)  и града Београда (у даљем тексту: Град), Комисија дана 25. јуна 2015. године објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА КОЈЕ ИМАЈУ ПРИЈАВЉЕНО БОРАВИШТЕ/ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ  КУПОВИНИ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДЕЛЕ ПАКЕТА ПОМОЋИ

 

I. Предмет Јавног позива

Предмет јавног позива је додела помоћи за решавање стамбених потреба избеглица које имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији града Београда при куповини сеоских кућа са окућницом и доделе пакета помоћи (у даљем тексту: Помоћ) за најмање 50 породичних домаћинстава.
Помоћ се додељује изабраним корисницима при куповини сеоских кућа са окућницом које се налазе на територији Републике Србије.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за решавање стамбених потреба избеглица под следећим условима:

1. Максимални износ средстава за помоћ за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоске куће са окућницом, по изабраном кориснику не може прећи износ од 9.500,00 евра у динарској против вредности, а вредност пакета помоћи (који се састоји од грађевинског материјала и других потрепштина потребних за реновирање или адаптацију купљене сеоске куће са окућницом) не може прећи износ од 1.500,00 евра, у динарској против вредности.
2. Изабрани корисник може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи за решавање стамбених потреба у износу до 50% од износа који се додељује при куповини сеоске куће са окућницом (у максималном износу до 4.750,00 евра, у динарској против вредности).
Лица којима се решава стамбена потреба при куповини сеоске куће са окућницом неће моћи исту да отуђе у року од пет година од дана уписа прва својине у катастар непокретности.

II. Корисници

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица при куповини сеоских кућа са окућницом и доделе пакета помоћи могу остварити:
избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то:

- избеглице које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и
- угрожене избеглице у приватном смештају и бивши носиоци станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености.


III. Услови за избор корисника

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1. избеглички статус, и то:
- да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије, или
- да им је престао статус избеглице, стекли су држављанство Републике Србије и имају пријављено пребивалиште у Републици Србији, на територији Града
(НАПОМЕНА: наведени услов односи се обавезно на Подносиоца пријаве, а на чланове његовог породичног домаћинства уколико су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
2. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
3. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
4. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
5. да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
6. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
7. да имају пријављено боравиште/пребивалишта током претходне две године на територији Града;
8. да сеоска кућа са окућницом којом подносилац пријаве конкурише испуњава основне услове за живот и становање.

IV. Мерила за избор корисника

Ред првенства за доделу pомоћи утврђује се на основу броја бодова које подносилац пријаве на јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

1.Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова. Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

2.Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

3.Број малолетне деце у породичном домаћинству:
3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;
3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;

4.Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;
4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;
4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

5.Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.

6.Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:
6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;
6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

7.Материјални положај породичног домаћинства:
7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 10 бодова;
7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 20 бодова.

8.Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
8.1) по основу смањења или губитка радне способности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:
–ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;
–ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.
8.2) по основу телесног оштећења подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:
–за телесно оштећење 100% – 20 бодова;
–за телесно оштећење 90% – 15 бодова;
–за телесно оштећење 80% – 10 бодова.
Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова.

9.Болести од већег социјално–медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој заштити: подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.
Ово мерило се примењује ако подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.

10.Регистровано сеоско газдинство – 20 бодова.

Уколико два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност има подносилац пријаве на јавни позив који:
1) има већи број малолетне деце;
2) већи број чланова породичног домаћинства;
3) има трудну жену у породичном домаћинству;
4) дуже борави на подручју града Београда;
5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.


V. Потребна документација

Заинтересована лица достављају следеће доказе за себе и чланове породичног домаћинства:

1. Попуњен образац пријаве (oбразац за пријављивање се може преузети у Секретаријату за социјалну заштиту, код повереника за избеглице градских општина Града, у Комесаријату као и на интернет презентацији Града www.beograd.rs (Одељак „Градски конкурси, огласи и тендери“) и Комесаријата www.kirs.gov.rs);
2. Фотокопију избегличке легитимације / Pешења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса
(НАПОМЕНА: обавезно за подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);
3. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је са чипом);
4. Извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
5. Уверење Министарства унутрашњих послова о кретању пребивалишта/боравишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства (наведено уверењe се узима у ПУ у Љермонтовој бр. 10, Београд);
6. Уверење о држављанству или фотокопију Решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
7. Изјаву оверену у општинском органу управе или суду да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у држави порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе (oбразац изјаве се може преузети у Секретаријату за социјалну заштиту, код повереника за избеглице градских општина Града, у Комесаријату, као и на интернет презентацији Града www.beograd.rs (Одељак „Градски конкурси, огласи и тендери“) и Комесаријата www.kirs.gov.rs)). Наводи из изјаве биће предмет провере од стране Комисије;
8. Уверење из Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности, да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, не поседују непокретност (наведено уверење се узима у Републичком геодетском заводу у ул. Булевар Војводе Мишића бр. 39, Београд);
9. Уверење које издаје Градска управа града Београда, Секретаријата за финансије, Управа јавних прихода да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;
10. Доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
- за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;
- за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у општинском органу управе или суду;
11. Доказ о приходима:
- Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена у општинском органу управе или суду којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;
- Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
- Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства ИЛИ изјава оверена у општинском органу управе или суду да подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;
- Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог јавног позива (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла) ИЛИ уколико подносилац или чланови његовог породичног домаћинства не остварују приход по основу пензије, потврда надлежне службе или изјава оверена у општинском органу управе или суду да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији ни у земљи порекла;
12. Доказ о школовању – потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота; за лица старија од 26 година која се налазе на редовном школовању потребно је доставити доказ из тачке 11;
13. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
14. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење надлежнe комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
15. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) – Лекарски налаз не старији од годину дана;
16. За једнородитељску породицу прилаже се:
− потврда о смрти брачног друга;
− решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
− извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства;
− пресуда о разводу брака и изјава подносиоца оверена у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
17. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
18. Оверену изјаву власника сеоске куће са окућницом на коју се односи Помоћ, да је сагласан да исту отуђи у корист подносиоца пријаве, у складу са условима из Правилника и Водича за доделу финансијске помоћи за куповину сеоских кућа;
19. Доказ о власништву над сеоском кућом са окућницом– лист непокретности не старији од 6 месеци у коме је продавац уписан као власник предметне сеоске куће и земљишта, и у коме је уписана предметна сеоска кућа, без терета на објекту и земљишту;
20. Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу са окућницом;
21. Фотокопију личне карте продавца сеоске куће са окућницом.
22. Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико је регистровано).

Проверу навода из тачке 10. алинеа 2 вршиће Комисија.

Техничку и финансијску процену предложених сеоских кућа за куповину врше стручне службе Града, Комесаријата и ЈУПа.

Образац пријаве и обрасци изјава којима се доказује испуњеност услова из тачака 7. и 18. се могу преузети у Секретаријату за социјалну заштиту, код повереника за избеглице градских општина Града, у Комесаријату као и на интернет презентацији Града www.beograd.rs (Одељак „Градски конкурси, огласи и тендери“) и Комесаријата www.kirs.gov.rs).

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији (фотокопије докумената није потребно оверавати), с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

VI. Поступак избора корисника

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника за доделу помоћи, у року од 45 дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља у сутерену зграде Градске управе града Београда, 27. марта 43-45, или путем препоручене поште на адресу: Секретаријат за социјалну заштиту, 27. марта 43-45, 11000 Београд, са назнаком „РЕГИОНАЛНИ  СТАМБЕНИ  ПРОГРАМ, Потпројекат  3. – сеоске куће“ – НЕ ОТВАРАТИ

Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 10. август 2015. године.

По пријему пријава извршиће се разматрање и бодовање пристиглих пријава према условима и мерилима наведеним у Јавном позиву. Пријаве подлежу провери у бази трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције и провери података о стању имовине код надлежних институција у земљи порекла, по службеној дужности од стране Комисије преко Комесаријата.
Након разматрања пријава, провере података у бази трајних решења Комесаријата, верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у земљи порекла и на основу извештаја стручних служби и добијања резултата техничке процене условности објекта, Комисија доноси Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са предлогом листе реда првенства на основу испуњености услова и освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).
Комисија, у средствима јавног информисања, објављује обавештење да ће Одлука бити објављена на огласним таблама градске управе Града, Секретаријата за социјалну заштиту, Градског повереника за избеглице, градских општина, Комесаријата, као и на интернет презентацији Града www.beograd.rs (Одељак „Градски конкурси, огласи и тендери“) и Комесаријата www.kirs.gov.rs.

Одлука се доставља лицима на која се односи  препорученом поштом.

На  Одлуку, лица на која се Одлука односи, могу уложити жалбу Градском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке, у сутерену зграде Градске управе града Београда, 27. марта 43-45, или путем препоручене поште на адресу: Секретаријат за социјалну заштиту, 27. марта 43-45, 11 000 Београд.

Након што одлуке по жалбама постану коначне, Комисија,  у складу са одобреним средствима кроз Подпројекат 3, утврђује Коначну листу корисника са листом реда првенства на основу испуњености услова и освојених бодова (у даљем тексту: Коначна листа) и у средствима јавног информисања објављује обавештење да ће Коначна листа бити истакнута на огласним таблама градске управе Града, Секретаријата за социјалну заштиту, Градског повереника за избеглице, градских општина, Комесаријата, као и на интернет презентацији Града www.beograd.rs (Одељак „Градски конкурси, огласи и тендери“) и Комесаријата www.kirs.gov.rs

Додатне информације се могу добити на следеће телефоне: Секретаријат за социјалну заштиту 011-33-44-625, Комесаријат за избеглице и миграције 011-285-75-67, 011-285-75-69.

ПРЕУЗМИТЕ : ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

ПРЕУЗМИТЕ : ИЗЈАВА ВЛАСНИКА СЕОСКЕ КУЋЕ

ПРЕУЗМИТЕ : ОПШТА ПРИЈАВА

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2020.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информације од јавног значаја: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.