logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Позив за подношење понуда - Израда техничке документације ЈНМВ бр. 2.9-2020

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама

("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

      

             Опис предмета јавне набавке: Израда техничке документације за изградњу водоводне мреже у регулацији ул. Војводе Мишића, ул. Николе Тесле и ул. Кнеза Лазара у МЗ 25. мај, ЈНМВ бр. 2.9/2020.

             Предмет јавне набавке: услуге.

            Назив и ознака из општег речника набавке: 71242000 - Израда пројеката и нацрта, процена трошкова.

            Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 Услови за учествовање у поступку:

             Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

            Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

           Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

            Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

             Увид и преузимање конкурсне документације:

            Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, или са интернет странице Наручиоца http://www.mladenovac.rs

            Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.

 Подношење понуда:

 Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти на адресу: Градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац; са назнаком: "Понуда за јавну набавку услуге израде техничке документације за изградњу водоводне мреже у МЗ 25. мај, ЈНМВ број 2.9/2020 - НЕ ОТВАРАТИ", најкасније до 7.7.2020. године до 12,00 часова.

            На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача.  

            Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.

            Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

            Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

      Отварање понуда:

             Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 7.7.2020. године са почетком у 12,15 часова.

            Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

            О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде:

            Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.

      Контакт:

             За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2021.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информације од јавног значаја: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.