logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Обавештење о покретању преговарачког поступка - Извођење додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији објекта у МЗ Шепшин – I фаза

На основу члана 55. и 57. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општине Младеновац, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка без објављивања позива
за подношење понуда на основу чл. 36. став 1. тачка 5)

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавкe је извођење додатних (непредвиђених) радова на реконструкцији објекта у МЗ Шепшин ࢀ“ I фаза, ПП-БОП бр. 3.15/2020

Назив и ознака из општег речника набавке: 45454000 - радови на реконструкцији

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора: II-00-06-2/18/2019 од 14.1.2020. године

Основ и образложење за примену преговарачког поступка:

Градска општина Младеновац jе спровео отворени поступак јавне набавке радова број 03.10.404-102/2019 - Извођење радова на реконструкцији објекта у МЗ Шепшин ࢀ“ I фаза и закључила основни уговор бр. II-00-06-2/18/2019 од 14.1.2020. године (заведен код Извођача дана 14.1.2020. године под бројем 01-01/2020) о извођењу радова са ПД Грађевина-високоградња и производња електричне енергије д.о.о. Дарковце бб, Црна Трава на износ од 1.788.130,00 динара без ПДВ-а, односно 2.145.756,00 динара са ПДВ-ом.
Вршилац стручног надзора Драган Ивановић, дипломирани инжењер грађевине са лиценцом одговорног извођача радова број 414 5061 04 је, поводом благовременог захтева од 19.6.2020. године извођача радова за извођењем непредвиђених радова, доставио мишљење у коме се сагласио са потребом да се изведу непредвиђени радови, и то: израда надпрозорника и надвратника, армирано бетонског прстена, подзида на постојећим зидовима, подзиђ. код улаз. врата предметног простора и улазних врата у мокри чвор, израда иксне на крову пословног простора, израда опшивке конзоле електро прикључка на крову пословног простора и опшивке вентилације на крову пословног простора, израда сокле од керамичких плочица, набавка и уградња славине за воду изнад лавабоа у мокром чвору, испуна малтером спољњих фасадних зидова, обзиђивање ивица око прозора и врата, израда ревизионог отвора у плафону реконструисаног пословног простора, израда мањег степеника испред улаза у пословни простор и набавка и уградња штуцне за димњак.
Све наведене непредвиђене радове је неопходно извести како би се извршила квалитетна и комплетна адаптација предметног пословног простора, исти се не могу раздвојити у техничком и економском погледу од првобитног о јавној набавци, а за циљ имају обезбеђење оптималне функционалности и сигурности предметног објекта.
Из свих наведених разлога, потребно је предметну набавку спровести у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Наручилац ће упутити позив за подношење понуда првобитном извођачу ПД Грађевина-високоградња и производња електричне енергије д.о.о. Дарковце бб, Црна Трава.


ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2021.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информације од јавног значаја: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.