Novčana nadoknada novorođenoj deci - podnošenje zahteva

Datum: . Objavljeno u Oglasi, tenderi i konkursi.

 

 

PODNOŠENjE ZAHTEVA
ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA JEDNOKRATNO NOVČANO DAVANjE
NOVOROĐENOJ DECI NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

Odlukom Skupštine gradske opštine Mladenovac, doneta na sednici održanoj 17. decembra 2019. godine i objavljena u „Službenom listu grada Beograda“, broj 126/19 od 17. decembra 2019. godine, stupila na snagu 25. decembra 2019. godine, ostvaruje se pravo na jednokratno novčano davanje novorođenoj deci na teritoriji gradske opštine Mladenovac.

Ova jednokratna pomoć, u iznosu od 20.000,00 dinara, može se  ostvariti za svako dete rođeno po stupanju na snagu ove odluke.

Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratno novčano davanje podnosi se u zgradi Uprave gradske opštine Mladenovac u ulici Kralja Petra Prvog br. 173, svakog radnog dana od 8 do 15,30 sati.

Pravo na jednokratno novčano davanje ostvaruje svaka majka sa prebivalištem prijavljenim na teritoriji gradske opštine Mladenovac najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta, kao i sa boravkom u statusu interno raseljenog lica sa Kosova i Metohije najmanje godinu dana pre dana rođenja deteta.

Pravo na jednokratno novčano davanje ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi u roku od šest meseca od rođenja deteta. Uz zahtev se prilaže i izvod iz matične knjige rođenih za dete – decu (fotokopija), lična karta (fotokopija) i fotokopija tekućeg računa. Ukoliko zahtev podnosi otac deteta, uz zahtev se prilaže, pored navedenih dokumenata i izvod iz matične knjige venčanih, odnosno overena izjava dva svedoka da roditelji deteta žive u vanbračnoj zajednici.
 

PREUZMITE : OBRAZAC ZAHTEVA

SLUŽBA ZA POSLOVE ORGANA GRADSKE OPŠTINE
UPRAVE GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC