logo

Приватизација у Младеновцу

Дејан Вићовац, члан Већа за пољопривреду и привреду, сачинио је извештај о приватизацији фирми и јавних предузећа у Младеновцу.

Дејан Вићовац, члан Већа за пољопривреду и привреду, сачинио је извештај о приватизацији фирми и јавних предузећа у Младеновцу.

Вићовац је поводом овог извештаја истакао да локална самоуправа жели да помогне свим приватизованим предузећима да превазиђу проблеме и нађу учешће у економском и привредном развоју Општине Младеновац.

– Било би јако неозбиљно, када не би признали да је стање Младеновачке привреде јако тешко. Да тренутно у производним предузећима ради око 1800 запослених, што представља јако мали проценат у односу на број запослених који су у времену јаке младеновачке индустрије производили за домаће, а и у великом, за страно тржиште. Производна технолоија  је одавно превазиђана, машине су старе и већ одавно амортизоване, а постају велики проблем и стручни кадрови који треба да буду носиоци организације и иновације производње.

Новопостављена власт градске општине Младеновац неће занемарити ни један привредни субјекат на својој територији. Јако је важно да сви већ једном схвате, како власници и послодавци, тако и запослени да мора да се ради и производи. Ми желимо да заједнички, са свим привредним субјектима у нашој општини сагледамо могућност већег запошљавања, нормализовање исплате плата већ запослених и могућност повећања производних капацитета – рекао је Вићовац.

Преглед приватизације у Младеновцу

 

 

Над првобитно приватизованим друштвом "INTEX" АД, започет је стечајни поступак, који још није окончан."M-Prointex" ДОО је новоосновано предузеће (30.07.2007.) на територији општине Младеновац, и исто није правни наследник "Intex"-a АД. Оснивач је привредно друштво "М-Профил" из Старе Пазове. Сувласништво удела je 100%. "M-Prointex" ДОО Младеновац је са производњом отпочело у октобру 2007. Одлуком руководства хрватске фирме М-PROINTEX  д.о.о из Младеновца, 2012.године, 39 радника овог предузећа добило је отказе и преко ноћи се нашло на улици без исплаћене отпремнине. У међувремену ова фирма је продата компанији АD PLASTIK из Сплита.

"МИНЕЛ ТРАФО" АД, МЛАДЕНОВАЦ . У новембру 2005. Компанија "АBS Investment" Београд је преузела 56,876% од укупног акционарског капитала, а 07.08.2006. иста фирма постаје власник 96,99% акционарског капитала. Према последњим подацима (21.05.2008), већински власник поседује 97,08% акцијског капитала, а 2,92% је у власништву осталих акционара (физичка и правна лица). 

"КВАРЦ" АД, ВЛАШКО ПОЉЕ. Након бесплатне поделе акција запосленима и бившим запосленима, преостали друштвени капитал 65,75%, продат је у 2006. години, купцима: Ристовић Мирку 40,85% и Продановић Данилу 24,90% .Обавештени смо дописом бр. 266 од 24.05.2010. да је Мирко Ристовић откупио акције, и да је власник 92,45% од укупног броја акција. Остатак је у власништву акцијског фонда и малих акционара. 

ДП "РАЗВИТАК" МЛАДЕНОВАЦ, купила  је из стечаја,  словеначка фирма "Bodočnost" из Марибора, (државно предузеће). Уговор је потписан 30.10.2003. Нов назив фирме је "R & B Galant" Mладеновац. У 2004. у кратком периоду (09.03. – 15.05.2004.) предузеће је произвело једну количину одевних предмета. Роба је лоше прошла на тржишту Србије и Словеније, услед чега се стало са даљом производњом. Од марта 2005. предузеће је остваривало приходе издавањем у закуп пословног простора, а расходи су се углавном односили на зараде радника, плаћање рачуна комуналних и других услуга као и на разне врсте поправки (кровне конструкције, санације водоводних и електро инсталација).

ХК "ПЕТАР ДРАПШИН" АД, МЛАДЕНОВАЦ (тендер). Иницијативу за приватизацију покренуо је Концерн још 20.06.2005. год. Последњи тендер за куповину 65,52724% капитала Друштва, објављен је дана 23.05.2008. и исти је завршен безуспешно, као и сви претходни.  

Дана 18.03.2010. год. Агенција за приватизацију РС донела је Одлуку о реструктурирању (10.984/10-246/05) свих 9 зависних друштава Концерна "Петар Драпшин". Поступак реструктурирања спроводи се: статусним променама, променама правне форме, променама у унутрашњој организацији и другим организационим променама; отписом главнице дуга, припадајућих камата или других потраживања, у целини или делимично; отпуштањем дуга у целини или делимично ради намиривања поверилаца из средстава остварених од продаје капитала или имовине субјекта приватизације; другим променама које се односе на субјект приватизације и његова зависна предузећа, које омогућавају продају његовог капитала и имовине.

У међувремену приватизациони саветник ДИЛ инжењеринг ДОО Београд, урадио је процену имовине Концерна, која је усвојена на УО Концерна дана 08.12.2010. год.

На основу извршене процене, у сарадњи са руководством и стручним службама Концерна урађен је Програм реструктурирања Концерна, и то везано за Фабрику мотарних возила ДОО, Жабари (из разлога што се појавио заинтересовани купац). Исто је усвојено на седници Управног одбора Концерна дана 04.05.2011. год. Програм реструктурирања осталих делова Концерна, који су у Младеновцу, завршен је и  исти је усвојен на Скупштини Концерна дана 29.06.2011. год. Овим Програмом предвиђена је подела имовине на четири продајна пакета:

Први продајни пакет: Комплекс ливница који обухвата имовину садашња два привредна друштва - Фабрика одливака у металним калупима ДОО и Заштитна радионица ДОО;

Други продајни пакет: Фабрика цилиндарских склопова М ДОО, Фабрика алата ДОО и Фабрика за производњу опреме, одржавање и енергетику ДОО;

Трећи продајни пакет: Фабрика отковака ДОО;

Четврти продајни пакет: Стандард плус ДОО - планирано да се имовина продаје у деловима према заинтресованости купаца.

Преостали део имовине Концерна решаваће се након спроведених поступака продаје делова.

ДП  "АУТОТРГОВИНА" ДОО, МЛАДЕНОВАЦ (аукција)

ДП "Аутотрговина" је настало 1992. по Уредби Владе Србије, а ради се о бившој пословној јединици грађевинског предузећа "Босна Ауто" из Сарајева. Иницијатива за приватизацију је покренута дана 21.02.2007.  Проспект је објављен 25.05.2007. год., а у току 2008. год. израђен је програм приватизације. Књиговодствена вредност капитала који се нуди на продају (70%) је  45.500. еура.Агенција за приватизацију РС донела је Закључак, о прекиду поступка приватизације ДП "Аутотрговине", који је још на снази, а из следећег разлога:

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о заштити имовине делова предузећа чије је седиште на територији бивших република СФРЈ ("Сл. гласник РС" бр. 61/2008), предвиђено је да предузеће чије је седиште на територији републике бивше СФРЈ, дужно да пословној јединици која је организована као ДП, као и њиховим правним следбеницима у чијој су имовини непокретности на којима је правно лице имало право на дан 31.12.1990. год. поднесу захтев за споразумно утврђивање њиховог удела у капиталу ДП на основу унете имовине, најкасније до 30.06.2010. год. и да о томе обавесте Министарство економије и регионалног развоја и Агенцију за приватизацију РС.

ДП ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ (аукција) Предузеће располаже објектима укупне површине 7.000 м2 и земљиштем укупне површине 38.049 м2 (грађевинско 17.149 м2 и пољопривредно 20.900 м2).

Иницијатива за приватизацију је покренута дана 09.12.2006. Проспект је објављен 02.03.2007. Дана 12.03.2007. одлучено је да метод продаје буде аукција.

После два јавна позива за учешће на Јавној аукцији (први је објављен 18.09.2008. а други 27.10.2008.), која су завршена безуспешно, од стране Градске општине Младеновац покренута је иницијатива (допис бр. II-9-96-1/500/2009 од 25.06.2009.), да се ветеринарска станица Младеновац, у поступку преноса оснивачких права, укључи у састав Ветеринарске станица Београд.

У међувремену је ангажована, консултантска агенција, која је извршила правно - финансијску анализу пословања Ветеринарске станице. Исто је достављено 30.12.2009. Секретаријату за комуналне и стамбене послове, Градске управе Града Београда.

Агенција за приватизацију РС, Закључком о прекиду поступка приватизације бр. 10-583/10-5146/02 од 24.02.2010. год. одложила је поступак приватизације за шест месеци. Град Београд има намеру да преузме управљање над три ветеринарска предузећа на територији Града, али и даље је отворено питање када ће се поступак спровести.

ЗАВОД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ "КОСМАЈ" МЛАДЕНОВАЦ / прекид поступка приватизације

Завод је основан 1956. од стране Владе РС, као ДП а од 1992. Законом о пољопривредним  службама ("Сл.Гласник РС" бр.61/91) и Указом Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду РС, добија територије Младеновца, Сопота и Лазаревца, које и данас стручно покрива. Завод за пољопривреду "Космај" потписао је дана 03.07.2008. Уговор са Владом Србије о проценту учешћа државне имовине у капиталу Завода, и он износи 100% (поступак утврђивања државног капитала окончан је 19.03.2009.).

Закључком Владе РС бр. 023-4701/2008-02 од 06.11.2008. а у складу са чл. 25 Закона о приватизацији, прекинут је посатупак приватизације Завода.

Одлуком Владе РС од 29.01.2009. год. Завод је постао Пољопривредна стручна служба "Космај" са делокругом послова као и до сада.

ДД „ INEX-CRVENA ZVEZDAМладеновац-  матични број 07044003 -предузеће у стечају. На основу решења стечајног већа трговинског суда у Београду је извршено низ оглашавања за продају непокретности и за  пренос права коришћења земљишта уз накнаду и продају непокретности

03. 01. 2007. Продаја стана у Младеновцу - DD "Inex Crvena Zvezda",

03. 01. 2007.Продаја ватрогасног спремишта и старог INKOLONA - DD "Inex Crvena Zvezda"

25. 06. 2007. Продаја непокретности  DD "INEX CRVENA ZVEZDA"

10. 09. 2007.Продаја непокретности – СТАРА КОНФЕКЦИЈА  I i II  површине 2.216,76 kvm  стечајног дужника "INEX CRVENA ZVEZDA" У СТЕЧАЈУ -

03. 12. 2007.Пренос права коришћења градског и грађевинског земљишта уз надокнаду  - DD "Inex Crvena Zvezda"

29. 01. 2008.Пренос коришћења и продаја грађевинског земљишта - DD "Inex Crvena zvezda"

30. 04. 2008.Пренос права коришћења земљишта уз накнаду и продаја непокретности – надстрешнице и индустријског колосека- шина  DD "Inex Crvena zvezda"

02. 06. 2008. Продаја индустријског колосека – шина – као секундарне сировине и продаја неусељеног стана - DD "Inex Crvena zvezda"

14. 07. 2008. Пренос права коришћења земљишта уз накнаду и продају непокретности - надстрешнице - DD "Inex Crvena zvezda"

"COBEST" АД, МЛАДЕНОВАЦ - 22.06.2011. год. покренут поступак стечаја.  

Укупан приход 48.929.000,00; укупан расход 262.275.000,00; губитак 213.346.000,00; просечан број запослених 3. После приватизације "Cobest" је имао велика инвестициона улагања. У 2005. инвестирано је 217.848.306,00 за куповину нове технологије и опреме за производњу безазбестних производа, чиме су се створиле могућности да друштво, са својим производима, равноправно конкурише са другим произвођачима, на европском тржишту. И у 2006. наставило се са инвестирањем (98.700.000,00), у 2007. год. 26.335.000,00. У 2008. није било инвестиција, а нису биле планиране за 2009. год.Од привредног друштва, немамо информацију о даљој судбини "Cobestа", а горе поменути подаци, добијени су од АПР РС под 31.12.2010. год.

На простору Cobest функционише сада фирма uto-Cobest" ДОО, Младеновац, која је по најновим сазнањима променила назив у uto-Cobest Product".


Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.