logo

Конкурс за доделу стипендија студентима из материјално угрожених породица

На основу Решења председника градске општине Младеновац бр. II-4-06-3/979/2010 од 20.10.2010. године, расписује се  

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011 ГОДИНУ ЗА СТУДЕНТЕ ИЗ ОСЕТЉИВЕ ДРУШТВЕНЕ ГРУПЕ - МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

 

I Позивају се студенти из осетљиве друштвене групе - материјално угрожених породица, да у року од 20.10.2010. до 05.11.2010. године доставе пријаве на конкурс за доделу стипендијa за школску 2010/2011 годину за студенте из осетљиве друштвене групе - материјално угрожених породица.          
Право на стипендију могу остварити студенти академских студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија и то:

  1. студенти од II до V (VI) године основних (интегрисаних) академских студија и

            2. студенти другог степена студија (мастер академских студија и специјалистичких академских студија) који нису у радном односу.
Стипендија се може доделити, у складу са условима прописаним Одлуком о установљењу општинске стипендије за студенте ("Сл. лист града Београда", бр. 16/04, 35/04, 6/05, 45/07, 42/08, 45/09, 5/10 и 34/10) и студенту који је током студирања променио високошколску установу.
Студенти који су уписали апсолвентску годину студија немају право на доделу стипендије.
Уколико у току стипендирања, студент промени пребивалиште, односно пријави пребивалиште ван територије градске општине Младеновац, изгуби право на финансирање студирања из буџета или напусти редовне студије, губи право на стипендију.
Средства исплаћена по основу стипендије су бесповратна.

II Услови за доделу стипендије:
1. просечна оцена свих положених испита током студирања најмање 8,50;
2. да немају прекид и нису обновили ниједну годину током студирања;
3. да се финансирају из буџета Републике Србије;
4. да су у школској години за коју се додељује стипендија први пут уписали најмање другу годину основних академских студија, односно зимски семестар одговарајуће године дипломских - мастер или специјалистичких академских студија;
5. да имају пребивалиште на територији градске општине Младеновац најмање 3 (три) године пре датума расписивања конкурса и
6. да припадају осетљивој друштвеној групи - материјално угрожених породица.

III Студенти приликом пријављивања на конкурс за доделу стипендијa за школску 2010/2011 годину подносе следећу документацију којом се доказује испуњеност услова за доделу стипендије:
- пријаву;
- уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у претходним годинама (просечна оцена свих положених испита током студирања);
- студенти другог степена студија подносе и оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању на основним студијама и доказ да нису у радном односу који издаје надлежни орган за тржиште рада у општини пребивалишта;
- оверену фотокопију индекса (студенти другог степена студија и оверену фотокопију индекса са основних студија);
- оверене штампане податке са електронске личне карте или оверену фотокопију старе важеће личне карте;
- доказ о пребивалишту на територији градске општине Младеновац за последње 3 (три) године (уверење о пребивалишту из МУП-а ПУ за град Београд, ул. Љермонтова бр. 12а) и
- доказ да припадају осетљивој друштвеној групи - материјално угрожених породица - потврду Центра за социјални рад.

IV У школској 2010/2011 години право на стипендију, под условима прописаним Одлуком, могу остварити највише 9 студенaта.

V Основни критеријуми за доделу стипендија:
1) успех остварен у претходном школовању који се исказује бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања (од 8,50 до 10 бодова);
2) ефикасност студирања која се исказује бројем бодова према години студија у коју је студент уписан:
- за II годину - 3,50 бодова,
- за III годину - 4,00 бодова,
- за IV годину - 4,50 бодова,
- за V годину - 5,00 бодова,
- за VI годину - 5,50 бодова.

            VI Допунски критеријуми:
1) уписана виша година студија;
2) већа просечна оцена из претходне године студија.

VII Стипендија се исплаћује у износу од 8.500,00 динара нето на месечном нивоу у десет месечних рата, почев од октобра, закључно са јулом месецом, односно у пет рата за завршну годину студија са непарним бројем семестара.

VIII Конкурс је отворен од 20.10. 2010. до 05.11. 2010. године.

            IX Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу који се преузима у згради Градске општине Младеновац, Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, канцеларија бр. 9.
Уз пријаву на конкурс студент је дужан да поднесе документацију којом доказује испуњеност услова утврђених Одлуком о установљену општинске стипендије за студенте ("Сл. лист града Београда", бр. 16/04, 35/04, 6/05, 45/07, 42/08, 45/09, 5/10 и 34/10).
Пријава са потребном документацијом доставља се Комисији за спровођење конкурса за доделу општинских стипендија преко писарнице Управе градске општине Младеновац или поштом на адресу: Градска општина Младеновац - Комисија за спровођење конкурса за доделу општинских стипендија, Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, уз  напомену да је у питању пријава на конкурс за доделу стипендија за школску 2010/2011 годину за студенте из осетљиве друштвене групе - материјално угрожених породица.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

X Комисија утврђује ранг листу студената који испуњавају све услове конкурса на основу критеријума утврђених Одлуком о установљену општинске стипендије за студенте ("Сл. лист града Београда", бр. 16/04, 35/04, 6/05, 45/07, 42/08, 45/09, 5/10 и 34/10) у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.
Ранг листа студената за доделу стипендија за школску 2010/2011 годину за студенте из осетљиве друштвене групе - материјално угрожених породица се објављује у локалним средствима јавног информисања и на огласној табли Управе градске општине Младеновац.
На утврђену ранг листу учесници конкурса могу поднети приговор председнику општине у року од 10 дана од дана објављивања исте.
Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација. Приговор који није образложен, односно уз који није достављена одговарајућа документација, неће се разматрати.
На основу коначне ранг листе студената из осетљиве друштвене групе - материјално угрожених породица, председник општине доноси решење о додељивању стипендија, а на основу којег се са сваким стипендистом појединачно закључује уговор о стипендирању.

XI Ближе информације у вези конкурса могу се добити у Одељењу за општу управу на телефоне 011/8241-656 и 8241-651.

XII Конкурс за доделу стипендија за студенте из осетљиве друштвене групе - материјално угрожених породица се објављује у локалним средствима јавног информисања и на огласној табли Управе градске општине Младеновац.

 

НАПОМЕНА: Студент има право да поднесе пријаву само на један конкурс.

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.