logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Позив за подношење понуда - Радови на Дому здравља у Младеновцу

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: отворени поступак

Предмет јавне набавке: Извођење радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45261000 - крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;
45262700 - адаптација зграда;
45400000 - завршни грађевински радови;
45454000 - радови на реконструкцији;
45350000 - машинске инсталације.

Опис предмета јавне набавке: Набавка радова - извођење радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта.

Услови за учествовање у поступку: Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.


Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде: Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".


Увид и преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/ или са интернет странице Наручиоца http://www.mladenovac.rs/


Начин подношење понуда и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу Наручиоца: Градска општина Младеновац, 11400 Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, са назнаком "Понуда за јавну набавку радова на санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Дома здравља у Младеновцу , ЈН бр.3.10/2018 - НЕ ОТВАРАТИ".

Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 27.7.2018. године, до 12,00 часова.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача (заједничка понуда), на коверти је потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 27.7.2018. године са почетком у 12,15 часова.

Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

Контакт: За ближе информације обратите се писменим путем на мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

;
ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.