• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документације - мобилна телефонија 2 Штампа
27. фебруар 2015.
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г р а д  Б е о г р а д
Градска општина Младеновац
Комисија за јавне набавке
Број: 03.05.404-4/2015
Датум: 27.2.2015. године

На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 13. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015), Комисија за јавне набавке даје:

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У поступку јавне набавке мале вредности услуга мобилне телефоније, ЈНМВ бр. 1/2015, а поводом захтева заинтересованог понуђача од 25.2.2015. године, за додатним информацијама и појашњењима конкурсне документације, комисија даје следећа појашњења:

1) Питање: У Конкурсној документацији за ЈНМВ 1/2015 на страни бр. 5 сте навели “Саобрацај ( позиви ) у мрези наруциоца тарифирају се са 0.00 дин/мин., без ограницења” као услов који понуда мора да испуни, а на страни бр. 4 где је наведена Структура ( цена ) саобрацаја где сте навели да је колицина потросеног саобрацаја ( минута ) на месецном нивоу у Теленор мрези 57664 минута. Како сте до сада били корисник Теленора, молим вас за расцлањење колицине саобрацаја која је утросена на разговоре у оквиру групе ( мрезе ) Наруциоца И колицине саобрацаја која је утросена за позиве ка Теленору ван групе ( мрезе ) Наруциоца.Овај податак је јако битан јер колицина просецне потросње саобраца ка Теленору коју сте навели није меродавна И мозе директно утицати на критеријум о додели уговора.

Одговор: Минути дати у мрежи постојећег оператера, који је дат у Структури (цена) саобраћаја, не укључују и минуте, односно позиве у оквиру мреже наручиоца јер су исти бесплатни.

2) Питање: У складу са Конкурсном документацијом за ЈНМВ бр. 1/2015 зелимо да вам поставимо питање везано за елементе критеријума доделе уговора.
Како сте у документацији навели структуру досадасње потросње саобрацаја, сто сте дефинисали доста добро, морате бити свесни да це та структура потросње варирати из месеца у месец И није потпуно реалан параметер за понуду сто бољих услова цене саобрацаја И висине будзета за куповину апарата. С тога вам постављамо питање, да ли би сте у Конкурсној документацији могли дефинисати одредјену минималну месецну потросњу у складу са законом, финаскијским могуцностима И вредносцу Јавне набавке за услуге мобилне телефоније, како би вам понудјаци понудили сто низу цену саобрацаја И сто веци будзет за куповину телефонсих уредјаја?

Одговор: Наручилац неће да се обавезује на одређене износе рачуна које би био дужан да месечно плаћа без обзира да ли би заиста оставарио такву потрошњу, односно како не би дошао у ситуацију да плаћа више него што реално троши.

КОМИСИЈА

Александра Матејић
Татјана Ћирић
Гордана Коваљев