• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавна набавка - физичко-техничко обезбеђење са противпожарном заштитом Штампа
29. мај 2015.
 

Наручилац : Градска општина Младеновац - Управа градске општине Младеновац
Адреса : Јанка Катића бр. 6
Место : 11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница : www.mladenovac.gov.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 17318284
ПИБ : 102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015) oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Врста поступка: отворен поступак

 

Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавкe су услуге физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом, ОТ-ЈН бр. 7/2015. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци услуга физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом.Назив и ознака из општег речника набавке: 79710000 - услуге обезбеђења.

Опис предмета јавне набавке: 

Пружање услуге физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом објеката градске општине Младеновац.

Услови за учествовање у поступку:                

Право учешћа у отвореном поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015). Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012 и 14/2015).

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:       

Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "економски најповољнија понуда".

Увид и преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.gov.rs/ Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, Ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 7.

Подношење понуда: 

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку услуга - физичко-техничког обезбеђења са противпожарном заштитом», "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 29.6.2015. године  до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку услуга - физичко-техничког обезбеђења са ППЗ, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац. На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца. Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:      

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 29.6.2015. године са почетком у 12:15 часова.Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде: 

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 25 дана од дана отварања понуда.  

Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Комисија:

Александра Матејић
Маја Благојевић
Владанка Срећковић
 Број: 03.05.404-29/2015, 29.5.2015. године

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА