• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавни позив - подстицајна средства у области повртарства и воћарства Штампа
16. октобар 2015.
 

Јавни позив за достављање пријава за доделу подстицајних средстава у области повртарства и воћарства на територији града Београда за 2015. годину

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Београда за 2015. годину („Службени лист Града Београда”, број -23/15 од 4. маја 2015. године) и Закључка градоначелника града Београда,
број: 3-6969/15- Г од 1. октобра 2015. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДA
Секретаријат за привреду
Краљице Марије 1

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
У ОБЛАСТИ ПОВРТАРСТВА И ВОЋАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
ЗА 2015. ГОДИНУ


ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Овим јавним позивом уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава у области повртарства и воћарства на територији града Београда за 2015. годину (у даљем тексту: подстицајна средства). Подстицајна средства су намењена за набавку и постављање опреме и то:

- пластеника са системом за наводњавање кап по кап, на површини од 0,02 до 0,05 хектара, за производњу поврћа;

- система за наводњавање кап по кап, на површини од 0,25 до 1 хектара засада воћа.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Право на доделу подстицајних средстава може остварити физичко лице–носилац или члан регистрованог породичног пољопривредног газдинства.

ОПШТИ УСЛОВИ

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

- да има пребивалиште на територији града Београда;
- да је носилац или члан регистрованог породичног пољопривредног газдинства на територији града Београда;
- да је катастарска парцела на коју се поставља опрема на територији града Београда:

1. у власништву - сувласништву подносиоца пријаве или
2. у власништву-сувласништву носиоца или члана истог регистрованог породичног пољопривредног газдинства или
3. у закупу од стране подносиоца пријаве најмање до 2021. године.
- уколико подносилац пријаве није власник пољопривредног земљишта, потребно је да поседује сагласност власника - сувласника катастарске парцеле којом се дозвољава постављање опреме која је предмет овог јавног позива.
- да катастарска парцела има адекватан довод воде;
- да по било ком основу не користи бесповратна подстицајна средства за набавку и постављање опреме, која је предмет пријаве и овог јавног позива;
- да поседује сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине о инвестиционом улагању за подизање вишегодишњих засада за закупљено земљиште у државној својини на коме се подижу засади воћака или за постављање пластеника;
Предност приликом избора корисника бесповратних подстицајних средстава има подносилац пријаве који конкурише за подстицајна средства за набавку и постављање пластеника за производњу поврћа и подносилац пријаве који није користио подстицајна средства у области повртарства и воћарства које је додељивао град Београд.


ВРСТЕ ПРИХВАТЉИВИХ И НЕПРИХВАТЉИВИХ ТРОШКОВА

Прихватљиви трошкови су трошкови набавке и постављања опреме која је предмет овог јавног позива са ПДВ-ом. Подстицајна средства, која су наменска и бесповратна, додељују се у максималном износу до 80% цене прихватљивих трошкова набавке и постављања опреме. Комисија за утврђивање испуњености услова и доделу подстицајних средстава (у даљем тексту: Комисија за утврђивање испуњености услова) вршиће проверу да ли је постављена опрема у складу са подацима наведеним у предрачуну, а који се односе на спецификацију опреме и површину на којој се поставља.

У табеларном прегледу приказани су обавезни елементи опреме која је предмет пријаве као и максимални износи подстицајних средстава у односу на површину парцеле на којој се опрема подставаља.

Врста опреме

Oсновне карактеристике обавезне опреме

Површина под опремом

(ha)

Максимални износ подстицајних средстава (RSD)

Пластеник са системом
за наводњавање

Метална конструкција пластеника: челична или поцинковано челична, висине најмање 2,5 m, лукови на растојању највише 2,0 m.

Врата: лептир врата или клизајућа врата од поликарбоната.

Отвори: чеони отвори или бочни отвори.

Фолија: UV Clear, једнострука фолија од 180 микрона са унутрашњом антикапајућом фолијом од 60 микрона или дупла са системом за надувавање.  

Систем за наводњавање: кап по кап и пумпа за воду.

Минимална 0,02 ha

до 200.000,00

Максимална 0,05 ha

до 500.000,00

Систем за наводњавање

Систем за наводњавање кап по кап и пумпа за воду

Минимална
0,25 ha

до 50.000,00

Максимална
1 ha

до 200.000,00

 

Неприхватљиви трошкови по овом јавном позиву су: трошкови транспорта, банкарски трошкови, трошкови јемства и сличне накнаде, куповина или закуп земљишта, трошкови обезбеђивања воде, половна опрема и материјали, доприноси у натури (сопствени рад и материјал подносиоца пријаве), накнадни и непредвиђени трошкови радова.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз пријаву за доделу подстицајних средстава достављају се следећа документа:

-    фотокопија личне карте подносиоца пријаве или очитана лична карта уколико је са чипом;
-    потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2015. годину;
-    извод из регистра пољопривредних газдинстава-подаци о пољопривредном газдинству за 2015. годину са подацима о члановима регистрованог пољопривредног газдинства;
-    извод из катастра непокретности са подацима о власништву, теретима и ограничењима за све катастарске парцеле које су предмет пријаве (извод мора бити из  2015. године);
-    уговор о закупу катастарске парцеле најмање до 2021. године (уговор мора бити оверен у суду, општини или код нотара);
-    сагласност власника - сувласника катастарске парцеле којом се дозвољава постављање опреме која је предмет овог јавног позива (сагласност мора бити оверена у суду, општини или код нотара);
-    уговор о сертификацији сачињен са овлашћеном контролном организацијом за обављање послова контроле и сертификације у органској биљној производњи на површини која је наведена у пријави (за подносиоце пријаве који су конкурисали за подстицајна средства за органску производњу поврћа у контролисаним условима);
-    изјава подносиоца пријаве да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену;
-    инвестициона сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине за подизање засада на закупљеном државном земљишту;
-    оригинални предрачун са спецификацијом опреме, исказаним јединичним ценама за појединачне елементе опреме, која је предмет пријаве, у динарском износу са обрачунатим ПДВ-ом, за површину на којој се опрема поставља, са исказаном опцијом важења предрачуна од минимум 45 дана, издат од добављача опреме.

Спецификација опреме треба да садржи основне карактеристике опреме приказане у табели (подаци исказани у пријави о површини на којој ће бити постављена опрема, која је предмет овог јавног позива, морају бити исти као у предрачуну). Подносилац пријаве мора доставити искључиво предрачун, а понуда добављача неће бити прихваћена.

У случају да пријаву подноси овлашћено лице, потребно је доставити и оригинал овлашћење оверено у суду, општини или код нотара.

Комисија за утврђивање испуњености услова задржава право да поред наведених докумената затражи од подносиоца пријаве да достави и друга документа и доказе релевантне за одлучивање.

У оквиру истог регистрованог пољопривредног газдинства, за доделу подстицајних средстава, може да конкурише само један подносилац пријаве.

Подносилац пријаве може да конкурише за доделу подстицајних средстава само за набавку и постављање једне врсте опреме, која је предмет овог јавног позива.

КРИТЕРИЈУМИ СЕЛЕКЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ И ПОСТАВЉАЊЕ ПЛАСТЕНИКА СА СИСТЕМОМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ

Критеријуми рангирања подносиоца захева

Редни број

Тип критеријума за избор

Бодови

1.

Уговор o сертификацији сачињеним са овлашћеном контролном организацијом за бављење послова контроле и сертификације у органској производњи од 1. јануара 2015. године до момента подношења пријаве.

30/0

2.

Подносилац пријаве је лице млађе од 40 година

20/0

3.

Потврда о завршеној обуци за органску производњу

5/0

 

Избор листе кандидата вршиће се на основу броја бодова, а до утрошка расположивих средстава. Ако два или више подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који је раније поднео пријаву.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА

Испуњеност услова за доделу подстицајних средстава утврђује Комисија за утврђивање испуњености услова, на основу приложене документације и нултог прегледа који врше запослени у Секретаријату за привреду, а којим се проверавају подаци из пријаве.
Подстицајна средства се додељују на основу редоследа поднетих пријава, а до утрошка расположивих средстава.

Комисија за утврђивање испуњености услова утврђује Листу подносиоца пријавa и доноси одлуке о додели подстицајних средстава, а секретар Секретаријата за привреду закључује са корисником подстицајних средстава уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Корисник подстицајних средстава је дужан да:

-    закључи уговор са изабраним добављачем опреме;
-    опрему која је предмет овог јавног позива, за коју су му додељена подстицајна средства, не отуђи и не даје другим лицима у закуп у року од пет година од дана исплате подстицајних средстава. Секретаријат за привреду ће у наведеном периоду непосредним увидом вршити проверу наменског коришћења опреме за чију набавку су додељена подстицајна средства;
-    на захтев овог секретаријата достави податке у вези са производњом и пласманом производа произведених уз коришћење опреме која је набављена у поступку овог јавног позива у циљу анализе успеха реализоване мере подршке у воћарству и повртарству; сву документацију која се односи на исплату подстицајних средстава чува најмање пет година од дана исплате подстицајних средстава;
-    се бави органском производњом у периоду од три године од момента исплате подстицајних средстава (уколико је у пријави навео да се бави органском производњом).

ИСПЛАТА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Подстицајна средства исплаћују се након:

-    што корисник средстава достави примерак уговора сачињеног између корисника средстава и изабраног добављача којим се регулишу међусобна права и обавезе;
-    достављања доказа о извршеној уплати корисника средстава његовог дела износа прихватљивих трошкова изабраном добављачу опреме;
-    извршене набавке и постављања опреме;
-    извршене контроле на терену од стране Секретаријата за привреду.

У случају да корисник средстава одустане од додељених подстицајних средстава или му је из других разлога онемогућено да их реализује, дужан је да писаним путем обавести Секретаријат за привреду о свом одустајању.

НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА


Обрасци пријаве и изјаве су доступни и могу се преузети са интернет-презентације Града Београда www.beograd.rs или у просторијама Секретаријата за привреду, Градске управе Града Београда, Београд, Краљице Марије 1/XVII, канцеларија 1713, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 011/715-7402 и 011/715-7399.

Пријаве се морају доставити у запечаћеној коверти и то:

-    препорученом поштом на адресу Градска управа Града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије 1/XVII, Београд или
-    личном доставом на писарницу Градске управе Града Београда на адресу: Градска управа Града Београда, Секретаријат за привреду, Краљице Марије 1, Београд, шалтер број 3.

Подносилац пријаве ће добити доказ о пријему.

Коверат на предњој страни мора да садржи назнаку: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ ПОВРТАРСТВА И ВОЋАРСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ – „НЕ ОТВАРАТИ”, а на полеђини коверте име, презиме и адресу подносиоца пријаве.

Коверат треба да садржи попуњену пријаву са пратећом документацијом.

Рок за подношење пријава на шалтеру 3 писарнице Градске управе је 23. октобар 2015. године до 15 часова.

Пријаве поднете препорученом пошиљком, предате пошти најкасније 23. октобар 2015. године до 15 часова, сматраће се благовременим.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факсом или е-mailom) или достављене на друге адресе, неће се разматрати.

ПРЕУЗМИТЕ : ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

ПРЕУЗМИТЕ : ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ