• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавна набавка - отворени поступак - превоз ученика Штампа
01. март 2016.
 

 

Наручилац : Градска општина Младеновац 
Адреса : Јанка Катића бр. 6
Место : 11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница : www.mladenovac.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 07049234
ПИБ : 102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Предмет јавне набавке: услуга превоза ученика на територији ГО Младеновац

Назив и ознака из општег речника набавке: 6013000000 - услуге друмског путничког превоза за посебне намене

Врста поступка: отворен поступак 

Циљ поступка: поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем на период од 12 месеци   

Услови за учествовање у поступку:  Право учешћа у отвореном поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама. Понуђачи доказују испуњеност обавезних и додатних услова достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама

Критеријум за избор најповољније понуде: "најнижа понуђена цена"

Увид и преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца www.mladenovac.rs/ и Порталу службених гласила РС

Подношење понуда: Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку превоза ученика, ОТ-ЈН бр. 2.4/2016» "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 31.3.2016. године  до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац - Комисија за јавну набавку. На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт. Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца. 

Отварање понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 31.3.2016. године са почетком у 12,15 часова. Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

Рок за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума: Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Контакт: За ближе информације обратити се писменим путем на мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА