• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - превоз ученика Штампа
20. април 2016.
 

 

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
у отвореном поступку јавне набавке услуге превоза ученика основних школа
на територији ГО Младеновац, ОТ-ЈН бр. 2.4/2016


Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, www.mladenovac.rs


Врста наручиоца: Градска општина Младеновац


Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак


Врста предмета јавне набавке: Услуге


Опис предмета набавке: Јавна набавка услуге превоза ученика основних школа на територији ГО Младеновац


Назив и ознака из општег речника набавке: 6013000000 - услуге друмског путничког превоза за посебне намене


Број добављача са којима је споразум закључен: Један


Датум закључења оквирног споразума: 14.4.2016. године


Период важења оквирног споразума: 12 месеци