• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Јавна набавка мале вредности - аутоседишта за бебе Штампа
04. мај 2016.
 

 

Наручилац : Градска општина Младеновац 
Адреса : Ул. Јанка Катића бр. 6
Место : 11400 Младеновац 
Интернет страница : www.mladenovac.rs
Шифра делатности : 8411
Матични број : 07049234
ПИБ : 102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Врста поступка: јавна набавка мале вредности

 

Опис предмета јавне набавке: Набавка добара – куповина аутоседишта за бебе, ЈНМВ бр. 1.7/2016

Предмет јавне набавке: добра

Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 34370000 - седишта за моторна возилаПоступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Услови за учествовање у поступку: Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама.Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

 Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:      

 Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца www.mladenovac.rs Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 7.

Подношење понуда: Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за јавну набавку добара - куповина аутоседишта за бебе, ЈНМВ бр. 1.7/2016», "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 12.5.2016. године до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку аутоседишта за бебе, ЈНМВ бр. 1.7/2016, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац.  На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 12.5.2016. године са почетком у 12,15 часова. Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени. Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде: Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Контакт: За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

У Младеновцу,Број: 03.05.404-13/2016, 4.5.2016. године

 ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА