• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - компјутерски софтвер Штампа
05. мај 2016.
 

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуге одржавања извршних верзија програмских пакета (компјутерски софтвер) - ПП-ЈН бр. 2.3/2016

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, www.mladenovac.rs

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Јавна набавка услуге одржавања извршних верзија програмских пакета (компјутерски софтвер)

Назив и ознака из општег речника набавке: 72253200 - услуге системске подршке

Број добављача са којима је споразум закључен: Један

Датум закључења оквирног споразума: 27.4.2016. године

Период важења оквирног споразума: 12 месеци