• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Појашњење конкурсне документације - Геронтолошки центар Штампа
09. јул 2018.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Београд
Градска општина Младеновац
Комисија за спровођење поступка јавне набвке
Број: 03.05.404-46/2018
Датум: 9.7.2018. године


На основу члана 63. став 3. и члана 54. став 12. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење отвореног поступка јавне набавке образована Решењем председника градске општине Младеновац бр. 03.05.404-46/2018 од 2.7.2018. године, даје следеће:


ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - I


У отвореном поступку јавне набавке извођења радова на реконструкцији, санацији, адаптацији и инвестиционом одржавању објекта Геронтолошки центар у Младеновцу, ЈН бр. 3.9/2018, а поводом питања заинтересованог понуђача, Комисија даје следеће одговор:


1. Питање заинтересованог понуђача:

"Пословни капацитет се односи и на вредност и на квадратуру. У обрасцу потврде из конкурсне документације којом се доказује пословни капацитет нигде не стоји место где се уписује квадратура објекта. Да ли је ово грешка?"


Одговор:

Квадратуру објекта можете да допишете на слободном делу папира, нпр. "објекат у вредности од ........ бруто површине ......"


2. Питање заинтересованог понуђача:


"Пословни капацитет се доказује и окончаном ситуацијом. Да ли је довољно доставити прву и последњу страну окончане ситуације где се виде овере инвеститора и надзорних органа са рекапитулацијом, или морамо достављати целе окончане ситуације?"


Одговор:

Потребно је доставити комплетне окончане ситуације.