• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о продужењу рока - Набавка пакета грађевинског материјала Штампа
08. март 2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Г р а д Б е о г р а д

Градска општина Младеновац

Комисија за спровођење поступка јавне набавке

Број: 03.10.404-18/2019

Дана: 8.3.2019. године

 

 

 

            На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац, објављује:

 

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

у поступку јавне набавке мале вредности добара - Набавка пакета

грађевинског материјала за потребе интерно расељених лица на територији

ГО Младеновац, ЈНМВ бр. 1.6/2019

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/

Врста наручиоца: Градска општина Младеновац

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 44100000 - грађевински материјал и припадајући производи

Датум објављивања позива за подношење понуда: 6.3.2019. године

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 8.3.2019. године

 

Разлог за продужење рока: Извршена је измена конкурсне документације

Време и место за подношења понуда (нови рок): Понуде морају бити предате до 15.3.2019. године до 12,00 часова на Писарници градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6 у Младеновцу

Време и место отварања понуда: 15.3.2019. године у 12,15 часова у просторијама градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6

Текст измене можете преузети овде.