• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Позив за подношњење понуда - адаптација просторија К. Петра I 246 Штампа
08. март 2019.

Наручилац

Градска општина Младеновац

Адреса

Јанка Катића бр. 6

Место

11400 Младеновац(Варош)

Интернет страница

www.mladenovac.rs

Шифра делатности

8411

Матични број

07049234

ПИБ

102152909

            На основу члана 60. Закона о јавним набавкама

("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: отворени поступак

 

 Предмет јавне набавке: извођење радова на адаптацији пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246 (бив. ЈП "ДИП Младеновац")

            Назив и ознака из општег речника набавке (ОРН): 45262700 - адаптација зграда

            Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

            Услови за учествовање у поступку:

             Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.

            Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

           

     Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

           Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

            Увид и преузимање конкурсне документације:

            Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/

           

Подношење понуда:

       Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: «Понуда за набавку извођења радова на адаптацији пословних просторија у ул. Краља Петра I бр. 246, ЈНМВ бр. 3.7/2019» "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 8.4.2019. године до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку.

            На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.  

            Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.

            Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

            Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

 

     Отварање понуда:

            Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 8.4.2019. године са почетком у 12,15 часова.

            Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

           

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

            Наручилац ће одлуку о додели уговора о јавној набавци донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

 

     Контакт:

            За ближе информације обратите се писменим путем на мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

                    

ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА