• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - техничка документација за водоводну мрежу Штампа
14. јун 2019.

На основу члана 116. став 1. и члана 57. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), градска општина Младеновац објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку услуге израде техничке документације
за изградњу и реконструкцију водоводне мреже у више месних заједница
на територији ГО Младеновац, ЈНМВ бр. 2.11/2019

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, http://www.mladenovac.rs/


Врста наручиоца: Градска општина Младеновац


Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности


Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Израда техничке документације за изградњу и реконструкцију водоводне мреже


Назив и ознака из општег речника набавке: 71242000 - Израда пројекта и нацрта, процена трошкова


Број добављача са којима је споразум закључен: Један


Датум закључења оквирног споразума: 12.6.2019. године


Период важења оквирног споразума: 12 месеци