• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Позив за подношење понуда - електрична енергија. Штампа
11. фебруар 2020.

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац(Варош)
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама

("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Врста поступка: oтворени поступак

Предмет јавне набавке: добра - електрична енергија.

Предмет је обликован у две партије:
Партија 1- Набавка електричне енергије за потребе Управе ГО Младеновац,
Партија 2 -Набавка електричне енергије за потребе мобилних стамбених јединица ГО Младеновац.

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - електрична енергија.

Опис предмета јавне набавке: Набавка добара - електричне енергије са потпуним снабдевањем.

Циљ поступка: поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума, на период од 12 месеци, са једним добављчем - за сваку партију посебно.

Услови за учествовање у поступку: Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама.
Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/

Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, Ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.

Начин подношење понуда и рок: Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: "Понуда за јавну набавку бр. ОП-ЈН 1.1/2020 -€Набавка електричне енергије-" НЕ ОТВАРАТИ" уколико понуђач подноси понуду за обе партије, односно " Понуда за јавну набавку добара - набавка електричне енергије - за Партију ______, ОП-ЈН бр. 1.1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ" уколико понуђач подноси понуду за одређену партију, на адресу Градска општина Младеновац, улица Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, Комисија за јавну набавку, најкасније дo 12.3.2020. године до 12,00 часова.
На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.
Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.
Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда: Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 12.3.2020. године са почетком у 12,15 часова.
Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда. Одлука се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.

Контакт: За ближе информације обратите се писменим путем на мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

ПРЕУЗМИТЕ :КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА