logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

Субвенционисање комуналних услуга од 1. јула

 

За поједина категорије грађана од 1.7.2015. године почиње субвенционисање комуналних услуга. Субвенције обезбеђују градска општина Младеновац и Градски центра за социјални рад.

Градска општина Младеновац, у складу са  Одлуком о субвеницијама цена комуналних услуга на територији Градске општине Младеновац, број I-00-06-1-8/3/2014, од 30. децембра 2014. године, врши субвенционисање цена почев од 01.07.2015. године, за следеће комуналне услуге:

- снабдевање водом за пиће,
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода и
- изношење кућног смећа.

Право на субвенционисање цена комуналних услуга, имају:

- држављанин Републике Србије и који има пребивалиште на територији градске општине Младеновац;
- избегло лице или интерно расељено лице са Косова и Метохије, које има боравиште на територији градске општине Младеновац;
- страни држављанин са сталним настањењем на територији градске општине Младеновац.

Ваше пријаве пријаве и сва обавештења, можете добити у Услужном центру ГО Младеновац, ул. Краља Петра Првог бр. 173, шалтер "Борачко-инвалидска заштита" или на телефоне: 011/8241-691 и 8241-630.

Градски центар за социјални рад у Младеновцу обрађује захтеве за субвенционисање следећих категорија становништва:

- кориснике новчане социјалне помоћи,
- хранитељске породице,
- закупце станова који су као лица у стању социјалне потребе, добили стан у закуп намењен за социјално становање, по прописима града,
- кориснике као појединац или члан његове породице, уколико остварују додатак за помоћ и негу другог лица по основу закона из социјалне заштите.

Градске Центар за социјални рад се налази ул. Краљице Марије бр. 13. Број телефона за информације у Центру је 011/8231-014.

Одељење за друштвене делатности и привреду ГО Младеновац обрађује захтеве за субвенционисање следећих категорија становништва:

- Kорисник додатном праву из борачке и инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата по прописима града,
- Kорисник као појединац или корисник чија породица има укупан месечни приход који по домаћинству не прелази одређени новчани износ,
- Kорисник као појединац или члан његове породице, уколико остварује додатак за помоћ и негу другог лица по основу прописа из борачко-инвалидске заштите,
- Kорисник који остварује најнижу пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању под условом да породица не остварује друге приходе,
- Kорисник месечног новчаног примања по прописима из борачке и инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата,
- Kорисник права као борац из оружаних акција после 17. августа 1990. године и за време агресије НАТО снага на СРЈ,
- Kорисник права као ратни војни инвалид и породица палих бораца, који су остварили својство, односно право као учесници оружаних акција после 17. августа 1990. године и за време агресије НАТО снага на СРЈ.

Све потребне информације истакнуте су на табли у холу зграде Градске општине Младеновац (Јанка Катића 6) и у Општинском услужном центру (Краља Петра Првог 173). Све захтеве ће обрађивати Одељење за друштвене делатности градске општине Младеновац, где се могу добити све додатне информације.

ПРЕУЗМИТЕ : ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

СПИСАК КАТЕГОРИЈА ГРАЂАНА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА :

*******************************************************

Kорисник додатном праву из борачке и инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата по прописима града

1. Уверење о држављанству, оригинал или фотокопија оверена, којим се доказује да је корисник комуналних услуга држављанин Републике Србије и да је тражени статус стекао до дана подношења захтева (издаје се у матичној служби Услужног центра у Младеновцу, ул Краља Петра Првог бр. 173 и за исти се плаћа такса од 740,00 динара),    

2. Пријава пребивалишта, односно фотокопија личне карте за све пунолетне чланове породице корисника комуналних услуга, уз достављање оригинала личне карте на увид, а за малолетне чланове породице пријава пребивалишта (уколико се пријава не поседује, захтев се подноси надлежној станици Полицијске управе, ул. Војводе Путника бр. 2 у Младеновцу и такса на исти захтев износи 300,00 динара или уверење о пребивалишту, за које се обраћате ПУ Београд, ул. Љермонтова бр. 12а, за које таксаизноси 600,00 динара) и извод из матичне књиге рођених (издаје се у матичној служби Услужног центра у Младеновцу, ул Краља Петра Првог бр. 173 и за исти се плаћа такса од 420,00 динара). Пријава пребивалишта и извод из матичне књиге рођених, за наведена лица доставља се у оригиналу или фотокопији овереној или
* Фотокопија легитимације расељеног или избеглог лица, уз достављање оригинала легитимације на увид, којом се доказује да је корисник расељено лице са Косова и Метохије или избегло лице која има боравиште на територији града Београда или
* Фотокопија стране путне исправе или личне карте за странце, уз достављање оригинала наведених исправа на увид, којима се доказује да је корисник страни држављани са сталним настањењем на територији града Београда;

3. Уверење Републичког Геодетског Завода - Служба за катастар непокретности у Младеновацу, као и надлежног катастра непокретности према месту рођења, уколико то нису иста места, о томе нема других непокретности, осим одговарајућег стамбеног простора и земљишта у површини до 0,5 ха (захтев према месту пребивалишта се подноси наведеном органу, који се налази у ул. Краља Петра Првог бр. 175, III спрат и на исто уверење се плаћају две таксе, у укупном износу од 910,00 динара, а захтев према месту рођења се подноси надлежној служби РГЗ-а и плаћа се иста такса);

4. Решење о признавању права на додатно право из борачке и инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата по прописима града;

5. Последњи рачун ЈКП ''Маденовац''.

***************************************************

Kорисник као појединац или корисник чија породица има укупан месечни приход који по домаћинству не прелази одређени новчани износ

Неопходна документација за доказивање испуњености услова је:

1. Уверење о држављанству, оригинал или фотокопија оверена, којим се доказује да је корисник комуналних услуга држављанин Републике Србије и да је тражени статус стекао до дана подношења захтева (издаје се у матичној служби Услужног центра у Младеновцу, ул Краља Петра Првог бр. 173 и за исти се плаћа такса од 740,00 динара),

2. Пријава пребивалишта, односно фотокопија личне карте за све пунолетне чланове породице корисника комуналних услуга, уз достављање оригинала личне карте на увид, а за малолетне чланове породице пријава пребивалишта (уколико се пријава не поседује, захтев се подноси надлежној станици Полицијске управе, ул. Војводе Путника бр. 2 у Младеновцу и такса на исти захтев износи 300,00 динара или уверење о пребивалишту, за које се обраћате ПУ Београд, ул. Љермонтова бр. 12а, за које такса износи 600,00 динара) и извод из матичне књиге рођених (издаје се у матичној служби Услужног центра у Младеновцу, ул Краља Петра Првог бр. 173 и за исти се плаћа такса од 420,00 динара).
Пријава пребивалишта и извод из матичне књиге рођених, за наведена лица доставља се у оригиналу или фотокопији овереној или
* Фотокопија легитимације расељеног или избеглог лица, уз достављање оригинала легитимације на увид, којом се доказује да је корисник расељено лице са Косова и Метохије или избегло лице која има боравиште на територији града Београда или
* Фотокопија стране путне исправе или личне карте за странце, уз достављање оригинала наведених исправа на увид, којима се доказује да је корисник страни држављани са сталним настањењем на територији града Београда;

3. Уверење Републичког Геодетског Завода - Служба за катастар непокретности у Младеновацу, као и надлежног катастра непокретности према месту рођења, уколико то нису иста места, о томе нема других непокретности, осим одговарајућег стамбеног простора и земљишта у површини до 0,5 ха (захтев према месту пребивалишта се подноси наведеном органу, који се налази у ул. Краља Петра Првог бр. 175, III спрат и на исто уверење се плаћају две таксе, у укупном износу од 910,00 динара, а захтев према месту рођења се подноси надлежној служби РГЗ-а и плаћа се иста такса);

4. решење о признавању права на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу другог лица по прописима из социјалне заштите;

5. последњи рачун ЈКП ''Маденовац''

6. Уверење ПИО Фонда РС (захтев за уверење се подноси у Београду, ул. Немањина бр. 30), о признавању права на пензију или констатовању заснивања радног односа или чек о последњој исплаћеној пензији у коме је исказано да је лице корисник најниже пензије, као и да:

- породица нема друге приходе (захтев за уверење се подноси:

1. ПИО Фонду у у Београду, ул. Немањина бр. 30 и
2. Националној служби за запошљавање филијала у Младеновцу, ул. Краља Петра Првог бр. 88);

8. Потврду од послодавца о висини примања која подносилац захтева и чланови његовог домаћинства, остварује код истог;

9. оверена изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, да корисник као појединац или члан његове породице, није закључио Уговор о доживотном издржавању, као прималац издржавања или други уговор о располагању непокретностима за живота (која изјава се може оверити:
1.  на писарници ГО Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6 или у Услужном центру, ул. Краља Петра Првог бр. 173, на коју изјаву се плаћа такса од 670,00 динара или
2.  пред Основним судом у Младеновцу, ул. Краља Александра Обреновића бр.76 на коју изјаву се плаћа такса од  230,00  динара);

10. Уверење да подносилац захтева и чланови његове породице немају других непокретности осим одговарајућег стамбеног простора и земљишта у површини до 0,5 хектара (захтев се подноси Републичком Геодетском Заводу - Служба за катастар непокретности у Младеновацу, који се налази у ул. Краља Петра Првог бр. 175, III спрат и на исто уверење се плаћају две таксе, у укупном износу од 910,00 динара);

11. Уверење ПИО Фонда РС (захтев за уверење се подноси у Београду, ул. Немањина бр. 30), о признавању права на најнижу пензију пре подношења захтева или чек о последњој исплаћеној пензији у коме је исказано да је лице корисник најниже пензије, као и да:

-породица нема друге приходе (захтев за уверење се подноси:
1. у Београду, ул. Немањина бр. 30 и
2. Националној служби за запошљавање филијала у Младеновцу, ул. Краља Петра Првог бр. 88);

12. Уверење Управе јавних прихода у Младеновцу, којим се доказује да корисник као појединац или чланови његове породице немају других непокретности, осим одговарајућег стамбеног простора и земљишта у површини до 0,5 ха (захтев се подноси наведеном органу у ул. Краља Петра Првог бр. 217 и плаћа се такса од 290,00 динара)

* Процентуални попуст од 30% за комуналне услуге, остварују корисници и то до износа од 3.000,00 динара. Уколико је износ рачуна већи од 3.000,00 динара, попуст се не остварује на износ преко 3.000,00 динара,  до износа укупног задужења.   

корисник као појединац или корисник чија породица има укупан месечни приход који по домаћинству не прелази:
- износ од 8.000,00 динара, за једночлано домаћинство,
- износ од 10.000,00 динара, за двочлано домаћинство,
- износ од 12.000,00 динара, за трочлано домаћинство,
- износ од 13.000,00 динара, за четворочлано домаћинство,
- износ од 15.000,00 динара, за пет и више чланова.

* у висини од 25% цене услуга остварује:

Корисник као појединац или корисник чија породица има укупан месечни приход који по домаћинству не прелази:
- износ од 13.000,00 динара, за једночлано домаћинство,
- износ од 17.000,00 динара, за двочлано домаћинство,
- износ од 21.000,00 динара, за трочлано домаћинство,
- износ од 22.000,00 динара, за четворочлано домаћинство,
- износ од 24.000,00 динара, за пет и више чланова.

* у висини од 20% цене услуга остварује:

Корисник као појединац или корисник чија породица има укупан месечни приход који по домаћинству не прелази:
- износ од 15.000,00 динара, за једночлано домаћинство,
- износ од 21.000,00 динара, за двочлано домаћинство,
- износ од 26.000,00 динара, за трочлано домаћинство,
- износ од 28.000,00 динара, за четворочлано домаћинство,
- износ од 30.000,00 динара, за пет и више чланова.

* у висини од 15% цене услуга остварује:

Корисник као појединац или корисник чија породица има укупан месечни приход који по домаћинству не прелази:
- износ од 19.000,00 динара, за једночлано домаћинство,
- износ од 26.000,00 динара, за двочлано домаћинство,
- износ од 33.000,00 динара, за трочлано домаћинство,
- износ од 35.000,00 динара, за четворочлано домаћинство,
- износ од 38.000,00 динара, за пет и више чланова.

* у висини од 10% цене услуга остварује:

Корисник као појединац или корисник чија породица има укупан месечни приход који по домаћинству не прелази:
- износ од 23.000,00 динара, за једночлано домаћинство,
- износ од 31.000,00 динара, за двочлано домаћинство,
- износ од 40.000,00 динара, за трочлано домаћинство,
- износ од 43.000,00 динара, за четворочлано домаћинство,
- износ од 46.000,00 динара, за пет и више чланова.

******************************************************

Kорисник као појединац или члан његове породице, уколико остварује додатак за помоћ и негу другог лица по основу прописа из борачко-инвалидске заштите

Неопходна документација за доказивање испуњености услова је:

1. Уверење о држављанству, оригинал или фотокопија оверена, којим се доказује да је корисник комуналних услуга држављанин Републике Србије и да је тражени статус стекао до дана подношења захтева (издаје се у матичној служби Услужног центра у Младеновцу, ул Краља Петра Првог бр. 173 и за исти се плаћа такса од 740,00 динара),

2. Пријава пребивалишта, односно фотокопија личне карте за све пунолетне чланове породице корисника комуналних услуга, уз достављање оригинала личне карте на увид, а за малолетне чланове породице пријава пребивалишта (уколико се пријава не поседује, захтев се подноси надлежној станици Полицијске управе, ул. Војводе Путника бр. 2 у Младеновцу и такса на исти захтев износи 300,00 динара или уверење о пребивалишту, за које се обраћате ПУ Београд, ул. Љермонтова бр. 12а, за које такса износи 600,00 динара) и извод из матичне књиге рођених (издаје се у матичној служби Услужног центра у Младеновцу, ул Краља Петра Првог бр. 173 и за исти се плаћа такса од 420,00 динара).
Пријава пребивалишта и извод из матичне књиге рођених, за наведена лица доставља се у оригиналу или фотокопији овереној или
* Фотокопија легитимације расељеног или избеглог лица, уз достављање оригинала легитимације на увид, којом се доказује да је корисник расељено лице са Косова и Метохије или избегло лице која има боравиште на територији града Београда или
* Фотокопија стране путне исправе или личне карте за странце, уз достављање оригинала наведених исправа на увид, којима се доказује да је корисник страни држављани са сталним настањењем на територији града Београда;

3. Уверење Републичког Геодетског Завода - Служба за катастар непокретности у Младеновацу, као и надлежног катастра непокретности према месту рођења, уколико то нису иста места, о томе нема других непокретности, осим одговарајућег стамбеног простора и земљишта у површини до 0,5 ха (захтев према месту пребивалишта се подноси наведеном органу, који се налази у ул. Краља Петра Првог бр. 175, III спрат и на исто уверење се плаћају две таксе, у укупном износу од 910,00 динара, а захтев према месту рођења се подноси надлежној служби РГЗ-а и плаћа се иста такса);

4. решење о признавању права на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу другог лица по прописима из социјалне заштите;

5. последњи рачун ЈКП ''Маденовац''

**********************************************************

Kорисник који остварује најнижу пензију у складу са прописима о пензијском и инвалидском осигурању под условом да породица не остварује друге приходе

Неопходна документација за доказивање испуњености услова је:

1. Уверење о држављанству, оригинал или фотокопија оверена, којим се доказује да је корисник комуналних услуга држављанин Републике Србије и да је тражени статус стекао до дана подношења захтева (издаје се у матичној служби Услужног центра у Младеновцу, ул Краља Петра Првог бр. 173 и за исти се плаћа такса од 740,00 динара),

2. Пријава пребивалишта, односно фотокопија личне карте за све пунолетне чланове породице корисника комуналних услуга, уз достављање оригинала личне карте на увид, а за малолетне чланове породице пријава пребивалишта (уколико се пријава не поседује, захтев се подноси надлежној станици Полицијске управе, ул. Војводе Путника бр. 2 у Младеновцу и такса на исти захтев износи 300,00 динара или уверење о пребивалишту, за које се обраћате ПУ Београд, ул. Љермонтова бр. 12а, за које такса износи 600,00 динара) и извод из матичне књиге рођених (издаје се у матичној служби Услужног центра у Младеновцу, ул Краља Петра Првог бр. 173 и за исти се плаћа такса од 420,00 динара).
Пријава пребивалишта и извод из матичне књиге рођених, за наведена лица доставља се у оригиналу или фотокопији овереној или
* Фотокопија легитимације расељеног или избеглог лица, уз достављање оригинала легитимације на увид, којом се доказује да је корисник расељено лице са Косова и Метохије или избегло лице која има боравиште на територији града Београда или
* Фотокопија стране путне исправе или личне карте за странце, уз достављање оригинала наведених исправа на увид, којима се доказује да је корисник страни држављани са сталним настањењем на територији града Београда;

3. Уверење Републичког Геодетског Завода - Служба за катастар непокретности у Младеновацу, као и надлежног катастра непокретности према месту рођења, уколико то нису иста места, о томе нема других непокретности, осим одговарајућег стамбеног простора и земљишта у површини до 0,5 ха (захтев према месту пребивалишта се подноси наведеном органу, који се налази у ул. Краља Петра Првог бр. 175, III спрат и на исто уверење се плаћају две таксе, у укупном износу од 910,00 динара, а захтев према месту рођења се подноси надлежној служби РГЗ-а и плаћа се иста такса);

4. решење о признавању права на додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу другог лица по прописима из социјалне заштите;

5. последњи рачун ЈКП ''Маденовац''

6. Чек о последњој исплаћеној пензији у коме је исказано да је лице корисник најниже пензије

7. оверена изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, да корисник као појединац или члан његове породице, није закључио Уговор о доживотном издржавању, као прималац издржавања или други уговор о располагању непокретностима за живота (која изјава се може оверити:

1.  на писарници ГО Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6 или у Услужном центру, ул. Краља Петра Првог бр. 173, на коју изјаву се плаћа такса од 670,00 динара или

2.  пред Основним судом у Младеновцу, ул. Краља Александра Обреновића бр.76 на коју изјаву се плаћа такса од  230,00  динара);


8. Уверење да подносилац захтева и чланови његове породице немају других непокретности осим одговарајућег стамбеног простора и земљишта у површини до 0,5 хектара (захтев се подноси Републичком Геодетском Заводу - Служба за катастар непокретности у Младеновацу, који се налази у ул. Краља Петра Првог бр. 175, III спрат и на исто уверење се плаћају две таксе, у укупном износу од 910,00 динара);


***************************************************************


Kорисник месечног новчаног примања по прописима из борачке и инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

1. Уверење о држављанству, оригинал или фотокопија оверена, којим се доказује да је корисник комуналних услуга држављанин Републике Србије и да је тражени статус стекао до дана подношења захтева (издаје се у матичној служби Услужног центра у Младеновцу, ул Краља Петра Првог бр. 173 и за исти се плаћа такса од 740,00 динара),    

2. Пријава пребивалишта, односно фотокопија личне карте за све пунолетне чланове породице корисника комуналних услуга, уз достављање оригинала личне карте на увид, а за малолетне чланове породице пријава пребивалишта (уколико се пријава не поседује, захтев се подноси надлежној станици Полицијске управе, ул. Војводе Путника бр. 2 у Младеновцу и такса на исти захтев износи 300,00 динара или уверење о пребивалишту, за које се обраћате ПУ Београд, ул. Љермонтова бр. 12а, за које таксаизноси 600,00 динара) и извод из матичне књиге рођених (издаје се у матичној служби Услужног центра у Младеновцу, ул Краља Петра Првог бр. 173 и за исти се плаћа такса од 420,00 динара).
Пријава пребивалишта и извод из матичне књиге рођених, за наведена лица доставља се у оригиналу или фотокопији овереној или
* Фотокопија легитимације расељеног или избеглог лица, уз достављање оригинала легитимације на увид, којом се доказује да је корисник расељено лице са Косова и Метохије или избегло лице која има боравиште на територији града Београда или
* Фотокопија стране путне исправе или личне карте за странце, уз достављање оригинала наведених исправа на увид, којима се доказује да је корисник страни држављани са сталним настањењем на територији града Београда;

3. Уверење Републичког Геодетског Завода - Служба за катастар непокретности у Младеновацу, као и надлежног катастра непокретности према месту рођења, уколико то нису иста места, о томе нема других непокретности, осим одговарајућег стамбеног простора и земљишта у површини до 0,5 ха (захтев према месту пребивалишта се подноси наведеном органу, који се налази у ул. Краља Петра Првог бр. 175, III спрат и на исто уверење се плаћају две таксе, у укупном износу од 910,00 динара, а захтев према месту рођења се подноси надлежној служби РГЗ-а и плаћа се иста такса);

4. решење о признавању права на месечно новчано примање по прописима из борачке и инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;

5. последњи рачун ЈКП ''Маденовац''.

***************************************************************

Kорисник права као борац из оружаних акција после 17. августа 1990. године и за време агресије НАТО снага на СРЈ

1. Уверење о држављанству, оригинал или фотокопија оверена, којим се доказује да је корисник комуналних услуга држављанин Републике Србије и да је тражени статус стекао до дана подношења захтева (издаје се у матичној служби Услужног центра у Младеновцу, ул Краља Петра Првог бр. 173 и за исти се плаћа такса од 740,00 динара),    

2. Пријава пребивалишта, односно фотокопија личне карте за све пунолетне чланове породице корисника комуналних услуга, уз достављање оригинала личне карте на увид, а за малолетне чланове породице пријава пребивалишта (уколико се пријава не поседује, захтев се подноси надлежној станици Полицијске управе, ул. Војводе Путника бр. 2 у Младеновцу и такса на исти захтев износи 300,00 динара или уверење о пребивалишту, за које се обраћате ПУ Београд, ул. Љермонтова бр. 12а, за које таксаизноси 600,00 динара) и извод из матичне књиге рођених (издаје се у матичној служби Услужног центра у Младеновцу, ул Краља Петра Првог бр. 173 и за исти се плаћа такса од 420,00 динара).
Пријава пребивалишта и извод из матичне књиге рођених, за наведена лица доставља се у оригиналу или фотокопији овереној или
* Фотокопија легитимације расељеног или избеглог лица, уз достављање оригинала легитимације на увид, којом се доказује да је корисник расељено лице са Косова и Метохије или избегло лице која има боравиште на територији града Београда или
* Фотокопија стране путне исправе или личне карте за странце, уз достављање оригинала наведених исправа на увид, којима се доказује да је корисник страни држављани са сталним настањењем на територији града Београда;

3. Уверење Републичког Геодетског Завода - Служба за катастар непокретности у Младеновацу, као и надлежног катастра непокретности према месту рођења, уколико то нису иста места, о томе нема других непокретности, осим одговарајућег стамбеног простора и земљишта у површини до 0,5 ха (захтев према месту пребивалишта се подноси наведеном органу, који се налази у ул. Краља Петра Првог бр. 175, III спрат и на исто уверење се плаћају две таксе, у укупном износу од 910,00 динара, а захтев према месту рођења се подноси надлежној служби РГЗ-а и плаћа се иста такса);

4. решење о признавању права као борца из оружаних акција после 17. августа 1990. године и за време агресије НАТО снага на СРЈ;

5. последњи рачун ЈКП ''Маденовац''.

***************************************************************

Kорисник права као ратни војни инвалид и породица палих бораца, који су остварили својство, односно право као учесници оружаних акција после 17. августа 1990. године и за време агресије НАТО снага на СРЈ

1. Уверење о држављанству, оригинал или фотокопија оверена, којим се доказује да је корисник комуналних услуга држављанин Републике Србије и да је тражени статус стекао до дана подношења захтева (издаје се у матичној служби Услужног центра у Младеновцу, ул Краља Петра Првог бр. 173 и за исти се плаћа такса од 740,00 динара),    

2. Пријава пребивалишта, односно фотокопија личне карте за све пунолетне чланове породице корисника комуналних услуга, уз достављање оригинала личне карте на увид, а за малолетне чланове породице пријава пребивалишта (уколико се пријава не поседује, захтев се подноси надлежној станици Полицијске управе, ул. Војводе Путника бр. 2 у Младеновцу и такса на исти захтев износи 300,00 динара или уверење о пребивалишту, за које се обраћате ПУ Београд, ул. Љермонтова бр. 12а, за које таксаизноси 600,00 динара) и извод из матичне књиге рођених (издаје се у матичној служби Услужног центра у Младеновцу, ул Краља Петра Првог бр. 173 и за исти се плаћа такса од 420,00 динара).
Пријава пребивалишта и извод из матичне књиге рођених, за наведена лица доставља се у оригиналу или фотокопији овереној или
* Фотокопија легитимације расељеног или избеглог лица, уз достављање оригинала легитимације на увид, којом се доказује да је корисник расељено лице са Косова и Метохије или избегло лице која има боравиште на територији града Београда или
* Фотокопија стране путне исправе или личне карте за странце, уз достављање оригинала наведених исправа на увид, којима се доказује да је корисник страни држављани са сталним настањењем на територији града Београда;

3. Уверење Републичког Геодетског Завода - Служба за катастар непокретности у Младеновацу, као и надлежног катастра непокретности према месту рођења, уколико то нису иста места, о томе нема других непокретности, осим одговарајућег стамбеног простора и земљишта у површини до 0,5 ха (захтев према месту пребивалишта се подноси наведеном органу, који се налази у ул. Краља Петра Првог бр. 175, III спрат и на исто уверење се плаћају две таксе, у укупном износу од 910,00 динара, а захтев према месту рођења се подноси надлежној служби РГЗ-а и плаћа се иста такса);

4. решење о признавању права као ратном војном инвалиду и породици палих бораца, који су остварили својство, односно право као учесници оружаних акција после 17. августа 1990. године и за време агресије НАТО снага на СРЈ;

5. последњи рачун ЈКП ''Маденовац''.

************************************************************


ХРАНИТЕЉИ


Неопходна документација за доказивање испуњености услова је:


1. Важеће решење надлежног центра о породичном смештају,

2. Фотокопија личне карте и лична карта на увид,

3. Фотокопија легитимације расељеног или избеглог лица, уз достављање оригинала легитимације на увид, којом се доказује да је корисник расељено лице са Косова и Метохије или избегло лице која има боравиште на територији града Београда,

4. последњи рачун ЈКП ''Маденовац''


Лица која припадају наведеној категорији, а налазе се у подстанарском односу, неопходно је да доставе Уговор о закупу непокретности као и пријаву пребивалишта на датој адреси - документа морају бити достављена у оригиналу или овереној фотокопији.

****************************************************************

Kорисник права на додатак за туђу негу и помоћ и увећани дадатак за туђу негу и помоћ који право остварују преко центра за социјални рад


Неопходна документација за доказивање испуњености услова је:


1. Важеће решење Градског центра за социјални рад у Београду, о оствареном праву на додатак за туђу негу и помоћ или увећани додатак за туђу негу и помоћ,

2. Фотокопија личне карте и лична карта на увид,

3. Фотокопија легитимације расељеног или избеглог лица, уз достављање оригинала легитимације на увид, којом се доказује да је корисник расељено лице са Косова и Метохије или избегло лице која има боравиште на територији града Београда,

4. Извештај-Чек о исплаћеном додатку за туђу негу и помоћ или увећани додатак за туђу негу и помоћ, не старији од 30 дана,

5. последњи рачун ЈКП ''Маденовац''

Лица која припадају наведеној категорији, а налазе се у подстанарском односу, неопходно је да доставе Уговор о закупу непокретности као и пријаву пребивалишта на датој адреси - документа морају бити достављена у оригиналу или овереној фотокопији.

*************************************************************

Kорисник права на додатак за туђу негу и помоћ који право остварују преко ПИО Фонда

Неопходна документација за доказивање испуњености услова је:

1. Важеће решење ПИО Фонда, о оствареном праву на додатак за туђу негу и помоћ,

2. Фотокопија личне карте и лична карта на увид,

3. Фотокопија легитимације расељеног или избеглог лица, уз достављање оригинала легитимације на увид, којом се доказује да је корисник расељено лице са Косова и Метохије или избегло лице која има боравиште на територији града Београда,

4. Фотокопија стране путне исправе или личне карте за странце, уз достављање оригинала наведених исправа на увид, којима се доказује да је корисник страни држављани са сталним настањењем на територији града Београда;

5. Извештај-Чек о исплаћеном додатку за туђу негу и помоћ или увећани додатак за туђу негу и помоћ, не старији од 30 дана,

6. последњи рачун ЈКП ''Маденовац''


Лица која припадају наведеној категорији, а налазе се у подстанарском односу, неопходно је да доставе Уговор о закупу непокретности као и пријаву пребивалишта на датој адреси - документа морају бити достављена у оригиналу или овереној фотокопији.

Овај захтев се подноси Градском центру за социјални рад у Београду, ул. Руска бр. 4

***************************************************************

Kорисник права на новчану социјалну помоћ


Неопходна документација за доказивање испуњености услова је:

1. Важеће решење Градског центра за социјални рад у Београду, о оствареном праву на новчану социјалну помоћ,

2. Фотокопија личне карте и лична карта на увид,

3. Фотокопија легитимације расељеног или избеглог лица, уз достављање оригинала легитимације на увид, којом се доказује да је корисник расељено лице са Косова и Метохије или избегло лице која има боравиште на територији града Београда

4. последњи рачун ЈКП ''Маденовац''


Лица која припадају наведеној категорији, а налазе се у подстанарском односу, неопходно је да доставе Уговор о закупу непокретности као и пријаву пребивалишта на датој адреси - документа морају бити достављена у оригиналу или овереној фотокопији.


  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2020.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Информације од јавног значаја: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.