logo

Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА - Управно-правни послови за комуналну инспекцију

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
Број:III-08-111-14/2016
Датум 2.11.2016. године
МЛАДЕНОВАЦ

На основу чл. 4, 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", бр. 17/2016) и решења начелника Управе број III-00-96/614/2016 од 2.11.2016.године, Управа градске општине Младеновац оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

I Организациони облик у коме се радна места попуњавају: Управа градске општине Младеновац, ул. Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац.

II Радно место које се попуњава: - Управно-правни послови за комуналну инспекцију.

Назив радног места, организационе јединице у којој је радно место систематизовано и број извршилаца: Управно-правни послови за комуналну инспекцију, Одељење за комуналну инспекцију, један (1) извршилац.

Опис послова: Обавља најсложеније стручне послове из домена рада комуналне инспекције, прати прописе, прати реализацију предмета, води управни поступак, израђује закључке и решења, подноси пријаве надлежним органима, поступа по жалбама на донета решења инспекције, израђује планове, информације и извештаје, сарађује са јавним предузећима и другим органима и организацијама.

Услови: Високо образовање на студијама другог степена, односно основним студијама у трајању од најмање четири године (област: право); 5 година радног стажа; положен државни стручни испит.

III Место рада: Младеновац.

IV  Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече 2.11.2016. године и истиче 16.11.2016. године.

V Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Ивана Селенић, телефон: 011/8241-652, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


VI  Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс: Управа градске општине Младеновац, Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, са назнаком: "за интерни конкурс" и наводом радног места за које се пријава подноси.

VII  Датум оглашавања: 2.11.2016. године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;  оверена фотокопија радне књижице; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање 5 година радног искуства у струци ( потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

IX  Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Разговор са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, биће обављен у просторијама Управе градске општине Младеновац, Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени.

X  Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе - у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима које имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Управе градске општине Младеновац.

Интерни конкурс објављен је на интернет страници Градске општине Младеновац и огласној табли Управе градске општине Младеновац.


НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.