logo

Пољопривреда

Јавни конкурс за финасирање пројеката у пољопривреди

На основу члана 6. - 20. Одлуке о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 11/09), члана 37. Статута градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 42/08 и 15/10), а у складу са Планом коришћења средстава за развој пољопривреде у 2010. години бр. IV-4-06-2-41/1/2010 од 9.6.2010. године и Одлуком о буџету градске општине Младеновац за 2010. годину ("Службени лист града Београда", бр. 62/09), председник градске општине расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА, АКТИВНОСТИ ИЛИ ПРОГРАМА
УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
 ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2010. ГОДИНУ

            Укупан износ средстава намењен за финансирање пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац, путем конкурса, из буџета градске општине Младеновац за 2010. годину износи 1.900.000,00  динара.

            Средства по овом конкурсу додељују се удружењима пољопривредника (нпр. воћара, повртара, свињара, овчара, козара, говедара, пчелара,...) удружењима, задругама и другим правним лицима чија је делатност производња здраве хране и традиционалних производа, организаторима сајмова, изложби и других манифестација намењених промоцији села и пољопривреде (само ако су исти правна лица) и удружењима љубитеља животиња – у даљем тексту Удружења, у складу са Одлуком о начину финансирања пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац из буџета градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 11/09), и то за реализацију пројеката, активности или програма  из следећих области:

1. Унапређење расног састава и очување генетских ресурса у сточарству;
            2. Подстицајне мере у области органске производње, производње здраве хране (нпр. куповина медикамената који се користе у овој производњи и сл.);
            3. Подстицајне мере у пчеларству (куповина кошница са друштвима, куповина  селекционисанох матица);
            4. Подстицајне мере за пројекте и активности радно – неактивних жена са села, као и за занатску производњу традиционалних сеоских производа;
            5. Развој туристичких потенцијала у селима на територији градске општине Младеновац (сеоски и ловни туризам).
             
            Право учешћа на конкурсу имају Удружења која су регистрована на територији градске општине Младеновац, односно имају седиште или огранак и делују на том подручју као општинске, међуопштинске или републичке организације не краће од једне године.

Удружења могу учествовати са више пројеката, активности или програма а средства из буџета градске општине Младеновац могу се доделити за финансирање не више од два пројекта, активности или програма у току буџетске 2010. године.

Пројекат, активност или програм се мора реализовати на територији градске општине Младеновац.

Пројекат, активност или програм мора бити завршен до истека буџетске године, односно до 31.12.2010. године.

Вредност тражених средстава из буџета градске општине Младеновац не сме бити мања од 150.000,00 динара, ни већа од 750.000,00 динара.

Удружење је дужно да обезбеди сопствено учешће у новцу у висини од 10 % вредности пројекта, активност или програма.
Пријаве на конкурс подносе се на посебном обрасцу, који је саставни део конкурсне документације. Конкурсна документација се може преузети сваког радног дана од 8,00 до 16,00 часова у Градској општини Младеновац, Јанка Катића бр. 6, канцеларија бр. 41 или преузети са званичне интернет презентације општине Младеновацwww.mladenovac. rs.
Конкурсна документација садржи:
- пријавни образац;
- образац описа пројекта, активности или програма;
- образац буџета;
- биографију координатора пројекта и кључних сарадника;
- оверену фотокопију решења о упису Удружења у Регистар (и оверену фотокопију доказа о постојању огранка на територији градске општине Младеновац – за учеснике конкурса који имају огранак на подручју градске општине Младеновац);
- оверену фотокопију оснивачког акта (Статута);
- oверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима     (Агенцији за привредне регистре) за претходну (2009.) годину са доказом о достави надлежним државним органима;
- писмену изјаву о обезбеђењу сопственог финансирања или суфинансирања и
- писмену изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о броју чланова Удружења (носилаца регистрованих пољопривредних газдинстава и сл.) са податком о површини пољопривредног газдинства чији је члан Удружења носилац (за сваког члана Удружења посебно), а која површина се активно користи у функцији обављања пољопривредне делатности, и која се налази на територији градске општине Младеновац. Наведена Изјава мора бити поткрепљена Изводом из базе података Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: за овце, говеда и козе – AIR, а за живину и свиње – VETUP (оверена од стране надлежних служби).

            Пријаве се подносе Комисији за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац.  Пријаве се достављају поштом у затвореној коверти са назнаком "ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА, АКТИВНОСТИ ИЛИ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ У 2010. ГОДИНИ - Не отварати" на адресу Јанка Катића бр. 6, 11400 Младеновац, или непосредно предајом на писарници Управе градске општине Младеновац.

            Рок за подношење пријава је 29.6.2010. године.

            Критеријуми за оцењивање предлога пројеката, активности или програма су:
- усклађеност пројекта, активности или програма са свим захтевима конкурса ....(0-30 бодова);
- остварени резултати Удружења претходних година...............................................(0-20 бодова);
- пројектована експанзија удружења и ресурса за који се конкурише.....................(0-10 бодова);
- одрживост пројекта или програма.............................................................................(0-30 бодова);
- сарадња са локалном заједницом...............................................................................(0-20 бодова).

            Неблаговремене пријаве неће се разматрати и биће враћене подносиоцу пријаве неотворене, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

            Одлука о избору пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац који се финансирају из буџета градске општине Младеновац биће донета у року од 10 дана од дана закључења конкурса.

Одлука о избору пројеката, активности или програма унапређења пољопривреде на територији градске општине Младеновац који се финансирају из буџета градске општине Младеновац биће објављена у средствима локалног јавног информисања, на званичној интернет презентацији градске општине, најкасније у року од 14 дана од дана закључења уговора.

Јавни конкурс објавити у локалним средствима јавног информисања и на званичној интернет презентацији градске општине Младеновац.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

  • Датум креирања: .
Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Управи ГО Младеновац: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Telefon: 0118241656
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.