logo

Урбанистички послови

Локацијска дозвола

Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Локацијска дозвола издаје се за потребе израде пројектне документације за реконструкцију, изградњу, доградњу за објекте до 800 м2 бруто развијене грађевинске површине и за инфракструктурне објекте.
 
Потребна документација:
- Образац захтева
- Оригинал Копије плана парцеле - не старија од 6 месеци
- Доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту (оригинал Власнички лист парцеле не старији од 6 месеци)
- Правоснажно Решење за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште
- Извод из Катастра подземних инсталација / сагласност и услови за прикључење јавних комуналних предузећа
- Подаци о објекту (планирана диспозиција, врста и намена објекта, техничке карактеристике и сл)  
- Доказ о уплати адмионистративнe таксе

Републичка административна такса
- износ: 290 дин
рачун: 840-742221843-57
модел: 97
позив на број: 82-070
сврха уплате: Републичка административна такса
прималац: Република Србија

НАПОМЕНА: Код интервенција на вишепородичним стамбеним и стамбено-пословним објектима достављају се и:
- Записник са одржаног састанка Скупштине зграде
- Одлука са сагласностима свих власника станова или пословног простора, оверена од стране председника Скупштине зграде
- Уговор о уступању радова, склопљен између инвеститора и председника Скупштине зграде, оверен пред надлежним судом

Место набавке обрасца:
Услужни центар, приземље или преузмите овде PDF

Место предаје документације:
Услужни центар, Писарница

Место решавања предмета:
Услужни центар, спрат, Одељење за комуналне, грађевинске и послове заштите животне средине

Телефони за информације: 8241-693, 8241-675 и 8241-676

Рад са странкама: 07.30-15.30

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Лице овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја у Управи ГО Младеновац: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Telefon: 0118241656
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.