• Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
  • Градска општина Младеновац
Почетна Вести Огласи, тендери, конкурси и јавне набавке
Позив за подношење понуда - Куповина опреме за безбедност у саобраћају Штампа
18. јун 2019.

Наручилац:Градска општина Младеновац
Адреса:Ул. Јанка Катића бр. 6
Место:11400 Младеновац
Интернет страница:www.mladenovac.rs
Шифра делатности:8411
Матични број:07049234
ПИБ:102152909


На основу члана 60. Закона о јавним набавкама
("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) градска општина Младеновац oбјављује:


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка мале вредности добара


Опис предмета јавне набавке:

Набавка добара - Куповина опреме за безбедност у саобраћају.

Предмет набавке је обликован у 5 партија:

Партија 1 - Куповина аутоседишта за децу,

Партија 2 - Куповина hands-free уређаја,

Партија 3 - Куповина пакета обавезне опреме,

Партија 4 - Куповина ротационих светала за тракторе,

Партија 5 - Куповина табли за обележавање спорих возила.

Назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 1: 34370000 - седишта за моторна возила

Партија 2: 32251100 - сетови за телефонирање без држача ("hands-free")

Партија 3: 35113400 - заштитна и сигурносна опрема

Партија 4: 31518000 - светла за сигнализацију

Партија 5: 34996000 - опрема за надзор, сигурност или сигнализацију у друмском саобраћају

Процењена вредност набавке:


- за Партију 1 у износу од 1.625.000,00 без ПДВ-а, 1.950.000,00 динара са ПДВ-ом,
- за Партију 2 у укупном износу од 66.666,67 без ПДВ-а, 80.000,00 динара са ПДВ-ом,
- за Партију 3 у износу од 125.000,00 без ПДВ-а, 150.000,00 динара са ПДВ-ом,
- за Партију 4 у износу од 31.250,00 без ПДВ-а, 37.500,00 динара са ПДВ-ом,
- за Партију 5 у износу од 31.250,00 без ПДВ-а, 37.500,00 динара са ПДВ-ом.

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци, за сваку партију посебно.

Услови за учествовање у поступку:

Право учешћа у поступку јавне набавке мале вредности имају понуђачи који испуњавају услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи доказују испуњеност услова прописаних чланом 75. Закона о јавним набавкама, достављањем доказа у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама, односно достављањем Изјаве о испуњености обавезних услова на обрасцу који је саставни део конкурсне документације.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:

Избор најповољнијег понуђача ће се вршити на основу критеријума: "најнижа понуђена цена".

Увид и преузимање конкурсне документације:

Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту http://portal.ujn.gov.rs/, а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца http://www.mladenovac.rs/

Конкурсна документација се може преузети и на адреси: Градска општина Младеновац, ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац, канцеларија бр. 3.


Подношење понуда:

Понуде се могу доставити лично или препорученом пошиљком, у затвореној коверти са назнаком: Понуда за набавку добара - куповина опреме за безбедност у саобраћају, ЈНМВ бр. 1.11/2019, за Партију број _____, "НЕ ОТВАРАТИ" најдаље до 26.6.2019. године до 12,00 часова, на адресу градска општина Младеновац, Комисија за јавну набавку опреме за безбедност у саобраћају ул. Јанка Катића бр.6, 11400 Младеновац.

На полеђини коверте треба да буде написан назив и адреса понуђача, број телефона и особа за контакт.

Благовременом понудом сматраће се она која је до наведеног рока пристигла код наручиоца.

Понуде примљене после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

Неблаговремене понуде неће се разматрати и биће враћене подносиоцу неотворене.

Отварање понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се у дану истека за достављање понуда, односно 26.6.2019. године са почетком у 12,15 часова.

Поступку јавног отварања понуда могу да присуствују сва заинтересована лица, а активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача који доставе пуномоћје понуђача. О избору најпoвољније понуде понуђачи ће бити писмено обавештени.

Рок за доношење одлуке о додели уговора понуде:

Наручилац ће одлуку о додели уговора донети најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Контакт:

За ближе информације обратите се писменим путем на e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели


ПРЕУЗМИТЕ : КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА