logo

Служба за послове одбране, цивилне заштите и ванредних ситуација

Служба за послове одбране, цивилне заштите и ванрeдних ситуација, врши послове који се односе на:

-пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање процене угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају превентивне мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово дејство; мере заштите и спасавања у случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере ублажавања и отклањања непосредних последица, организацију цивилне заштите, успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили све превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана;предузимање мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне ситуације,посебно у делу предузимања превентивних мера и процене ризика; сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим ванредним догађајима; обављање стручних и административних послова за потребе Штаба за ванредне ситуације општине и потреба цивилне заштите у смислу организације и опремања јединице цивилне заштите, припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији општине,као и друге послове из свог делокруга;

 • издавање потврда о којима орган води службену евиденцију;
 • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
 • друге послове у складу са законом и Статутом градске општине.

 

КОНТАКТ:

Начелник: 
Зграда Општине, приземље, канцеларија 2
тел. 
e-mail: 

Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки

Одељење за инвестиције и инфраструктуру и послове јавних набавки, врши послове који се односе на:

-стратешко планирање, иницирање, израду и спровођење годишњих програма односно пројеката инвестиција значајних за градску општину, које утврди Веће градске општине; планирање и праћење реализације буџета за инвестиције; предлагање приоритета инвестиција као и одређивање пројектних задатака са носиоцима; координирање активности са другим одељењима и Већем градске општине; имовинско правне припреме, планске документације и пројектне документације; -

-координирање и спровођење послова на изради пројектне документације са субјектима овлашћеним за израду пројектне и друге документације; учествовање у имплементацији и праћењу остваривања инвестиција по фазама када је градска општина инвеститор; успостављање базе података неопходне за спровођење инвестиција и инвестиционог маркетинга; координирање активности донатора(владиног, као и невладиног сектора) и градске општине у реализацији инвестиција; реализације (управљање, припрема тендерске документације, надзора и слично) инвестиција које се финансирају средствима буџета; израду стратегија, реализацију инвестиција у области јавних мрежа за дистрибуцију (водовод, канализација, топловод, гас), који се делом или у целини финансирају средствима буџета; припремање нацрта предлога општих и појединачних аката из делокруга своје надлежности које доносе Скупштина градске општине и извршни органи градске општине; израду финансијских планова за управу као директног корисника буџета, а у склопу инвестиција и инвестиционог одржавања; обезбеђивање услова за опремање грађевинског земљишта, односно обезбеђивање услова за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина на територији градске општине, чији је инвеститор градска општина; прибављање потребних аката од надлежних органа ради изградње наведених објеката; израду програма уређивања јавног и осталог грађевинског земљишта; изградњу, реконстукцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима на свом подручју; одржавање и друге послове на саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној својини, у складу са програмима који доноси надлежни орган општине;

-старање и обезбеђивање средстава за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде у складу са законом и актима града Београда; обазбеђивање документације за потребе изградње, адаптације и санације, као и финансирање инвестиционог одржавања и опремања објекта на свом подручју који су у јавној својини града Београда;

-обавља послове јавних набавки који се односе на: истраживање тржишта и ефикасно планирање набавки; припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама; обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки попроцедури прописаној законом; спровођење поступка јавних набавки по овлашћењу других наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; израду и подношење одговарајућих извештаја на Порталу јавних набавки; пружање стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки; прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама;вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама и спроведеним поступцима; припрему и достављање наведених извештаја у Управи за јавне набавке; праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама;остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; организовање контроле свих аката донетих у поступцима јавних набавки;

-као и друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки.

 • издавање потврда о којима орган води службену евиденцију;
 • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
 • друге послове у складу са законом и Статутом градске општине.

КОНТАКТ:

Начелник: Миодраг Игњатовић
Услужни центар, спрат
тел. 8232-448

e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Служба за информатику и заједничке послове

Служба за информатику и заједничке послове врши послове који се односе на:

Информатичке послове и биротехничке послове; старање о одржавању зграда и простора којекористи градска општина и обезбеђивање других услова рада, превоз моторним возилима, обављањетехничких и других послова за органе градске општине, праћење техничке реализације обезбеђењаобејката градске општине; послове поротивпожарне заштите; евиденцију, коришћење и издавањеосновних средстава и ситног инвентара; телефонисте, кафе-кухиње.

 • издавање потврда о којима орган води службену евиденцију;
 • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
 • друге послове у складу са законом и Статутом градске општине. 

Правилник о ИКТ безбедности


 КОНТАКТ:

Начелник: Татјана Ћирић 
Зграда Општине, приземље,
тел. 8241-604
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Одељење за инспекцијске послове и послове извршења

Одељење за инспекцијске послове и послове извршења врши послове који се односе на :

Комуналну инспекцију:

 • обављање послова инспекцијског надзора над извршавањем закона и прописа који се односе на: обављање комуналних делатности, одржавање комуналног реда, примену одредаба закона којим се регулише становање и одржавање зграда, одржавање и чишћење јавних површина и јавних зелених површина, услове и начин постављања привремених и покретних објеката, постављања башти угоститељских објеката и балон хала, држање домаћих животиња, радно време, градску канализацију и градски водовод, прикупљање и пречишћавање отпадних вода –септичке јаме, градску пијацу; контролу јавних паркиралишта; контролу и одржавање улица,локалних и некатегорисаних путева; подношење захтева за покретање прекршајних поступака и издавање прекршајних налога и доношење решења о извршењу.

Послове извршења:

 • спровођење поступка извршења решења из надлежности одељења Управе градске општине Младеновац, оперативни план и предрачун трошкова уклањања и предлагање плана извршења решења комуналне инспекције са предрачуном трошкова.
  • издавање потврда о којима орган води службену евиденцију;
  • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
  • друге послове у складу са законом и Статутом градске општине.

КОНТАКТ:

Начелник: Саша Миленковић
Услужни центар, спрат
тел. 8232-011
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Служба за послове органа Градске општине

Служба за послове органа Градске општине, врши послове који се односе на :

-Стручну и организациону припрему седница Скупштине градске општине; припрему нормативних аката који се односе на рад Скупштине градске општине и њених радних тела; обраду аката усвојених на седницама Скупштине градске општине; чување изворних докумената насталих у раду Скупштине градске општине и вођење евиденције о одржаним седницама; опслуживање одборника, одборничких група и радних тела Скупштине градске општине, као и комисија, одбора,савета и слично, образованих на основу посебних одлука Скупштине градске општине за које нису надлежне друге организационе јединице; ажурирање регистра општинских прописа и уређивање званичне интернет странице општине.

-Стручну и организациону припрему седница Већа градске општине; обраду аката усвојених на седницама Већа градске општине; чување изворних докумената насталих у раду Већа градске општине и вођење евиденције о одржаним седницама Већа градске општине.

Припрему материјала о којима одлучује председник градске општине; припремање програма рада председника градске општине, заменика председника градске општине; евидентирање и праћење извршавања донетих аката; послове припреме и управљања пројектима; послове протокола председника градске општине, заменика председника градске општине, стручне и административне послове за потребе комисија које образује председник општине, а које нису у надлежности других организационих јединица;

 • издавање потврда о којима орган води службену евиденцију;
 • праћење прописа из своје надлежности и иницирање промене прописа;
 • друге послове у складу са законом и Статутом градске општине.

КОНТАКТ:

Начелник: Снежана Симић
Зграда Општине, приземље,
тел. 8241-634
e mail : Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Права коришћења: Градска општина Младеновац. ©2005-2023.
Контакт: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
Инфо центар ГО Младеновац: 011/7857-846
Техничка подршка: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.