logo

Zakup poslovnog prostora

"Odeljenje za imovinsko-pravne i stambene poslove i poslovni prostor

Komisija za poslovni prostor GO Mladenovac

 

Postupak za davanje u zakup poslovnog prostora na kome je pravo korišćenja ima Gradska opština Mladenovac sprovodi se javnim nadmetanjem nakon objavljenog oglasa na sajtu gradske opštine Mladenovac (https://www.mladenovac.rs/vesti/oglasi-tenderi-i-konkursi) i na oglasnoj tabli Uslužnog centra Uprave GO Mladenovac.

POTREBNA DOKUMENTACIJA: 
- Odgovarajući obrazac prijave za javno nadmetanje, zavisno od vrste podnosioca


I u slučaju kada je podnosilac prijave pravno lice (privredno društvo ili preduzetnik):

- naziv i sedište, PIB i matični broj,

- dokaze o registraciji za obavljanje odgovarajuće delatnosti (Rešenje Agencije za privredne Registre kojim je izvršen upis privrednog društva, Rešenje Agencije za privredne Registre kojim je izvršen upis radnje, Rešenje Privrednog suda u Beogradu kojim je izvršen upis ustanove i sl.),

- ugovor sa bankom o otvaranju i vođenju žiro računa i karton deponovanih potpisa,

- potvrda Narodne banke Srbije da račun preko kojeg posluje nije u blokadi,

- kopija lične karte osnivača,

- dokaz o uplati depozita za učešće u javnom nadmetanju,

- punomoćje za ovlašćeno lice koje zastupa podnosioca prijave i kopija njegove lične karte,

- izjava da je upoznat sa uslovima iz oglasa za davanje u zakup poslovnog prostora i da prihvata uslove iz oglasa, kao i da potvrđuje da ispunjava uslove u vezi sa obavljanjem delatnosti u predmetnom poslovnom prostoru, u skladu sa ovim rešenjem.

II u slučaju kada je podnosilac prijave fizičko lice:

- fotokopija lične karte,

- punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave,

- dokaz o uplati depozita za učešće u javnom nadmetanju,

- kopiju platne kartice sa brojem tekućeg računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

- podatke o delatnosti koja bi se obavljala u poslovnom prostoru,

- izjava kojom se obavezuju da će u roku od 3 dana od dana održanog postupka javnog nadmetanja ili prikupljanja ponuda, dostaviti dokaz o podnetom zahtevu nadležnom organu za registraciju, a da će u narednom roku od 30 dana dostaviti dokaz o izvršenoj registraciji za obavljanje odgovarajuće delatnosti u skladu sa oglasom,

- izjava podnosioca prijave i ponude overenu kod notara da on, niti članovi njegove uže porodice u smislu odredbi čl. 16. Odluke, nemaju nikakvih dugovanja prema opštini Mladenovac, po osnovu obaveza proisteklih iz prethodnog ugovora o zakupu,

- izjava da je upoznat sa uslovima iz oglasa za davanje u zakup poslovnog prostora i da prihvata uslove iz oglasa, kao i da potvrđuje da ispunjava uslove u vezi sa obavljanjem delatnosti u predmetnom poslovnom prostoru, u skladu sa ovim rešenjem.

NAPOMENA:

Uz prijavu prilaže se dokaz o uplati depozita u visini iznosa 2 mesečne zakupnine utvrđene oglasom, a na osnovu Rešenja o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja GO Mladenovac br. II-00-06-2/384/2019 od 3.4.2019. godine.

Uplata depozita: 

Depozit se uplaćuje na blagajni Uprave gradske opštine Mladenovac, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova, ili na uplatni račun GO Mladenovac broj 840-719804-33, broj modela 97, poziv na broj 82-070.

Mesto nabavke obrasca:
Kod službenog lica Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove i poslovni prostor ili preuzmite ovde odgovarajući PDF

Prijava za pravna lica

Prijava za fizička lica

Ponuda za pravna lica

Ponuda za fizička lica

Mesto predaje dokumentacije:
Uslužni centar GO Mladenovac, Pisarnica

Ul. Kralja Petra I br. 175, 11400 Mladenovac

Mesto rešavanja predmeta:
Komisija za poslovni prostor GO Mladenovac

Telefoni za informacije: 8241-671 i 8241-673

Radno vreme: 07:30-15:30 časova"

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.