logo

Uprava Gradske opštine Mladenovac

 

Za upravne poslove u okviru prava i dužnosti Opštine i određenih stručnih poslova za potrebe Skupštine opštine, predsednika Opštine i Veća, obrazuje se Uprava GO, kao jedinstveni organ.

 

Nadležnosti Uprave Gradske opštine:
- priprema propise i druge akte koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Veće;
- izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine, predsednika Opštine i Veća;
- rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
- obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
- izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Opštini;
- obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik Opštine i Veće;
- dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti Opštine i poverenih poslova, predsedniku Opštine, Veću i Skupštini opštine po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Upravom Gradske opštine rukovodi načelnik. Za načelnika Uprave može da bude postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Načelnika Uprave postavlja Veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina. Načelnik Uprave ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Zamenik načelnika se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao načelnik. Načelnik za svoj rad i rad Uprave odgovara Skupštini opštine i Veću u skladu sa Statutom Opštine i Odlukom o Upravi Gradske opštine Mladenovac.

 

Rukovodioce organizacionih jedinica u Upravi raspoređuje načelnik.

Organizacione jedinice Uprave GO Mladenovac:
- Odeljenje za građevinske, urbanističke i komunalne poslove
- Odeljenje za investicije i infrastrukturu i poslove javnih nabavki
- Odeljenje za opštu upravu
- Odeljenja za imovinsko-pravne i stambene poslove i poslovni prostor
- Odeljenja za inspekcijske poslove i poslove izvršenja
- Odeljenje za društvene delatnosti
- Služba za budžet i finansijske poslove
- Služba za poslove odbrane, civilne zaštite i vanrednih situacija
- Služba za informatiku i zajedničke poslove
- Služba za poslove organa Gradske opštine
 
Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u Upravi GO Mladenovac:
Mirjana Simović
Adresa el. pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Telefon: 0118241656
Odluka kojom se Mirjana Simović određuje kao lice ovlašćeno za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja može se preuzeti ovde.
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.