logo

Veće Gradske opštine Mladenovac

020915-promo1

 

Veće Gradske opštine čine predsednik Opštine, zamenik predsednika Opštine i 9 članova koje bira Skupština opštine na period od 4 godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

Predsednik Opštine je i predsednik Veća. Zamenik predsednika Opštine je član Veća po funkciji. Kandidate za članove Veća predlaže kandidat za predsednika Opštine.

Članovi Veća ne mogu istovremeno da budu i odbornici, a mogu da budu zaduženi za jedno ili više određenih područja iz nadležnosti Opštine. Odborniku koji bude izabran za člana Veća prestaje odbornički mandat. Članovi Veća mogu da budu na stalnom radu u Opštini.

 

Nadležnosti Veća:

- predlaže Statut opštine, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština opštine;

- donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;

- donosi plan javnih investicija Opštine;

- donosi plan energetske efikasnosti;

- usvaja izveštaje o izvršenju budžeta opštine i dostavlja ih Skupštini;

- vrši nadzor nad radom Uprave, poništava ili ukida akte Uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;

- rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;

- stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike, odnosno Grada;

- donosi opšta akta kada je na to ovlašćeno zakonom, propisom Grada ili odlukom Skupštine opštine;

- prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je osnivač opština;

- usvaja tromesečni izveštaj o radu javnih preduzeća;

- utvrđuje cene, odnosno daje saglasnost na cene proizvoda i usluga iz nadležnosti Opštine u skladu sa zakonom;

- donosi program za održavanje i druge poslove na saobraćajnim površinama u javnom korišćenju unutar naselja (bloka) koje su u javnoj svojini;

- donosi Plan javnog zdravlja za područje Opštine koji je usklađen sa Planom javnog zdravlja za teritoriju Grada, obezbeđuje sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje posebnih programa iz oblasti javnog zdravlja na području Opštine i obrazuje Savet za zdravlje Opštine;

- sprovodi mere zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta na području Opštine utvrđene aktima Grada;

- postavlja i razrešava načelnika i zamenika načelnika Uprave;

- donosi procenu ugroženosti i plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama;

- donosi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Uprave na predlog načelnika Uprave;

- donosi Poslovnik o radu na predlog predsednika opštine i

- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada, ovim statutom i drugim propisima Grada i Opštine.

 

Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Mirjana Simović

Adresa el. pošte: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Telefon: 0118241631

Rešenje kojim se Mirjana Simović određuje kao lice ovlašćeno za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja može se preuzeti ovde.

Informator o radu Veća GO Mladenovac možete videti ovde.

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.