logo

Služba za poslove odbrane, civilne zaštite i vanrednih situacija

Služba za poslove odbrane, civilne zaštite i vanrednih situacija, vrši poslove koji se odnose na:

-pružanje stručne pomoći, pripremu dokumentacije, izradu i ažuriranje procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja koji obuhvataju preventivne mere zaštite kojima se sprečavaju elementarne nepogode ili ublažava njihovo dejstvo; mere zaštite i spasavanja u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda, mere ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica, organizaciju civilne zaštite, uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i spasavanja koji bi objedinili sve preventivne i operativne mere zaštite života i imovine građana;preduzimanje mera i praćenje realizacije mera iz planova odbrane i planova za vanredne situacije,posebno u delu preduzimanja preventivnih mera i procene rizika; sagledavanje posledica šteta nastalih elementarnom nepogodom i drugim vanrednim događajima; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Štaba za vanredne situacije opštine i potreba civilne zaštite u smislu organizacije i opremanja jedinice civilne zaštite, priprema planova za odbranu i ostvarivanje odbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji opštine,kao i druge poslove iz svog delokruga;

 • izdavanje potvrda o kojima organ vodi službenu evidenciju;
 • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
 • druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom gradske opštine.

 

KONTAKT:

Načelnik: 
Zgrada Opštine, prizemlje, kancelarija 2
tel. 
e-mail: 

Odeljenje za investicije i infrastrukturu i poslove javnih nabavki

Odeljenje za investicije i infrastrukturu i poslove javnih nabavki, vrši poslove koji se odnose na:

-strateško planiranje, iniciranje, izradu i sprovođenje godišnjih programa odnosno projekata investicija značajnih za gradsku opštinu, koje utvrdi Veće gradske opštine; planiranje i praćenje realizacije budžeta za investicije; predlaganje prioriteta investicija kao i određivanje projektnih zadataka sa nosiocima; koordiniranje aktivnosti sa drugim odeljenjima i Većem gradske opštine; imovinsko pravne pripreme, planske dokumentacije i projektne dokumentacije; -

-koordiniranje i sprovođenje poslova na izradi projektne dokumentacije sa subjektima ovlašćenim za izradu projektne i druge dokumentacije; učestvovanje u implementaciji i praćenju ostvarivanja investicija po fazama kada je gradska opština investitor; uspostavljanje baze podataka neophodne za sprovođenje investicija i investicionog marketinga; koordiniranje aktivnosti donatora(vladinog, kao i nevladinog sektora) i gradske opštine u realizaciji investicija; realizacije (upravljanje, priprema tenderske dokumentacije, nadzora i slično) investicija koje se finansiraju sredstvima budžeta; izradu strategija, realizaciju investicija u oblasti javnih mreža za distribuciju (vodovod, kanalizacija, toplovod, gas), koji se delom ili u celini finansiraju sredstvima budžeta; pripremanje nacrta predloga opštih i pojedinačnih akata iz delokruga svoje nadležnosti koje donose Skupština gradske opštine i izvršni organi gradske opštine; izradu finansijskih planova za upravu kao direktnog korisnika budžeta, a u sklopu investicija i investicionog održavanja; obezbeđivanje uslova za opremanje građevinskog zemljišta, odnosno obezbeđivanje uslova za izgradnju objekata komunalne infrastrukture i uređenja javnih površina na teritoriji gradske opštine, čiji je investitor gradska opština; pribavljanje potrebnih akata od nadležnih organa radi izgradnje navedenih objekata; izradu programa uređivanja javnog i ostalog građevinskog zemljišta; izgradnju, rekonstukciju, održavanje, zaštitu, korišćenje, razvoj i upravljanje nekategorisanim putevima na svom području; održavanje i druge poslove na saobraćajnim površinama u javnom korišćenju unutar bloka koje su u javnoj svojini, u skladu sa programima koji donosi nadležni organ opštine;

-staranje i obezbeđivanje sredstava za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrade u skladu sa zakonom i aktima grada Beograda; obazbeđivanje dokumentacije za potrebe izgradnje, adaptacije i sanacije, kao i finansiranje investicionog održavanja i opremanja objekta na svom području koji su u javnoj svojini grada Beograda;

-obavlja poslove javnih nabavki koji se odnose na: istraživanje tržišta i efikasno planiranje nabavki; pripremu plana nabavki za korisnike budžetskih sredstava za koje sprovodi postupke javnih nabavki u saradnji sa drugim službama; obezbeđivanje uslova za ekonomičnu, efikasnu i transparentnu upotrebu javnih sredstava i podsticanja konkurentnosti i ravnopravnosti ponuđača u postupcima javnih nabavki; sprovođenje postupaka javnih nabavki poproceduri propisanoj zakonom; sprovođenje postupka javnih nabavki po ovlašćenju drugih naručilaca u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; izradu i podnošenje odgovarajućih izveštaja na Portalu javnih nabavki; pružanje stručne pomoći direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava i ponuđačima u postupcima javnih nabavki; prikupljanje i evidentiranje određenih podataka o postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima o javnim nabavkama;vođenje posebne evidencije o javnim nabavkama male vrednosti; sastavljanje izveštaja o zaključenim ugovorima o javnim nabavkama i sprovedenim postupcima; pripremu i dostavljanje navedenih izveštaja u Upravi za javne nabavke; praćenje realizacije zaključenih ugovora o javnim nabavkama;ostvarivanje saradnje sa organima i organizacijama koji u okviru svoje nadležnosti primenjuju propise iz oblasti javnih nabavki; organizovanje kontrole svih akata donetih u postupcima javnih nabavki;

-kao i druge poslove u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki.

 • izdavanje potvrda o kojima organ vodi službenu evidenciju;
 • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
 • druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom gradske opštine.

KONTAKT:

Načelnik: Miodrag Ignjatović
Uslužni centar, sprat
tel. 8232-448

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Služba za informatiku i zajedničke poslove

Služba za informatiku i zajedničke poslove vrši poslove koji se odnose na:

Informatičke poslove i birotehničke poslove; staranje o održavanju zgrada i prostora kojekoristi gradska opština i obezbeđivanje drugih uslova rada, prevoz motornim vozilima, obavljanjetehničkih i drugih poslova za organe gradske opštine, praćenje tehničke realizacije obezbeđenjaobejkata gradske opštine; poslove porotivpožarne zaštite; evidenciju, korišćenje i izdavanjeosnovnih sredstava i sitnog inventara; telefoniste, kafe-kuhinje.

 • izdavanje potvrda o kojima organ vodi službenu evidenciju;
 • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
 • druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom gradske opštine. 

Pravilnik o IKT bezbednosti


 KONTAKT:

Načelnik: Tatjana Ćirić 
Zgrada Opštine, prizemlje,
tel. 8241-604
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Odeljenje za inspekcijske poslove i poslove izvršenja

Odeljenje za inspekcijske poslove i poslove izvršenja vrši poslove koji se odnose na :

Komunalnu inspekciju:

 • obavljanje poslova inspekcijskog nadzora nad izvršavanjem zakona i propisa koji se odnose na: obavljanje komunalnih delatnosti, održavanje komunalnog reda, primenu odredaba zakona kojim se reguliše stanovanje i održavanje zgrada, održavanje i čišćenje javnih površina i javnih zelenih površina, uslove i način postavljanja privremenih i pokretnih objekata, postavljanja bašti ugostiteljskih objekata i balon hala, držanje domaćih životinja, radno vreme, gradsku kanalizaciju i gradski vodovod, prikupljanje i prečišćavanje otpadnih voda –septičke jame, gradsku pijacu; kontrolu javnih parkirališta; kontrolu i održavanje ulica,lokalnih i nekategorisanih puteva; podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i izdavanje prekršajnih naloga i donošenje rešenja o izvršenju.

Poslove izvršenja:

 • sprovođenje postupka izvršenja rešenja iz nadležnosti odeljenja Uprave gradske opštine Mladenovac, operativni plan i predračun troškova uklanjanja i predlaganje plana izvršenja rešenja komunalne inspekcije sa predračunom troškova.
  • izdavanje potvrda o kojima organ vodi službenu evidenciju;
  • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
  • druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom gradske opštine.

KONTAKT:

Načelnik: Saša Milenković
Uslužni centar, sprat
tel. 8232-011
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Služba za poslove organa Gradske opštine

Služba za poslove organa Gradske opštine, vrši poslove koji se odnose na :

-Stručnu i organizacionu pripremu sednica Skupštine gradske opštine; pripremu normativnih akata koji se odnose na rad Skupštine gradske opštine i njenih radnih tela; obradu akata usvojenih na sednicama Skupštine gradske opštine; čuvanje izvornih dokumenata nastalih u radu Skupštine gradske opštine i vođenje evidencije o održanim sednicama; opsluživanje odbornika, odborničkih grupa i radnih tela Skupštine gradske opštine, kao i komisija, odbora,saveta i slično, obrazovanih na osnovu posebnih odluka Skupštine gradske opštine za koje nisu nadležne druge organizacione jedinice; ažuriranje registra opštinskih propisa i uređivanje zvanične internet stranice opštine.

-Stručnu i organizacionu pripremu sednica Veća gradske opštine; obradu akata usvojenih na sednicama Veća gradske opštine; čuvanje izvornih dokumenata nastalih u radu Veća gradske opštine i vođenje evidencije o održanim sednicama Veća gradske opštine.

Pripremu materijala o kojima odlučuje predsednik gradske opštine; pripremanje programa rada predsednika gradske opštine, zamenika predsednika gradske opštine; evidentiranje i praćenje izvršavanja donetih akata; poslove pripreme i upravljanja projektima; poslove protokola predsednika gradske opštine, zamenika predsednika gradske opštine, stručne i administrativne poslove za potrebe komisija koje obrazuje predsednik opštine, a koje nisu u nadležnosti drugih organizacionih jedinica;

 • izdavanje potvrda o kojima organ vodi službenu evidenciju;
 • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
 • druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom gradske opštine.

KONTAKT:

Načelnik: Snežana Simić
Zgrada Opštine, prizemlje,
tel. 8241-634
e mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.