logo

Aktuelnosti

Oбавештење о закљученом уговору - путовања на Свету Гору

На основу члана 116. став 1. и члана 57. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012), Градска општина Младеновац објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности услуга - организовање путовања на Свету Гору бр. 13/2013

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Градска општина Младеновац, Ул.Јанка Катића бр.6, http://www.mladenovac.gov.rs/

Врста наручиоца:  Градска и општинска управа

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке: Услуге

Опис предмета набавке: Јавне набавке мале вредности услуга - организовање путовања на Свету Гору

Назив и ознака из општег речника набавке: 63516000 - услуге организација путовања

Уговорена вредност: 588.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, понуђач није у систему ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Број примљених понуда: Две

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена: 598.500,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, понуђач није у систему ПДВ-а;
Најнижа понуђена цена: 588.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, понуђач није у систему ПДВ-а.

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:
Највиша понуђена цена: 598.500,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, понуђач није у систему ПДВ-а;
Најнижа понуђена цена: 588.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, понуђач није у систему ПДВ-а.

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
Најповољнија понуда је поднета самостално, без подизвођача.


Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.09.2013.године

Датум закључења уговора: 11.09.2013.године

Основни подаци о добављачу:

Назив понуђача: П.А. "Доброчинство" ;
Адреса и место: Ул. Добрињска бр.2, 11000 Београд;
Матични број: 17435213;
ПИБ: 102793572;
Шифра делатности: 140491.

Период важења уговора:

Уговор важи до завршетка реализације путовања, односно до испуњења обавеза уговорних страна.

Околности које представљају основ за измену уговора: Нема основа за измену уговора.

  • Datum kreiranja: .
Prava korišćenja: Gradska opština Mladenovac. ©2005-2023.
Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. 
Info centar GO Mladenovac: 011/7857-846
Tehnička podrška: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.